Χρηματοοικονομική Λογιστική (Μεταπτυχιακό)

19-06-19 web.xrh 0 comment

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζική Διοικητικής

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΠΜΣ στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, Ειδίκευση: Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγήτρια Σεραΐνα Κ. Αναγνωστοπούλου, Ph.D., CFA

Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στις βασικές έννοιες και στοιχεία της χρηματοοικονομικής λογιστικής (ενεργητικό, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια) με λεπτομέρεια και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις ως χρήστες χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το μάθημα επιπλέον καλύπτει πιο εξειδικευμένα λογιστικά θέματα όπως ζητήματα σχετικά με χειραγώγηση κερδών και τις βασικές αρχές της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι λογιστικές έννοιες και στοιχεία παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ – International Financial Reporting Standards (IFRS)).

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν λειτουργική κατανόηση των βασικών στοιχείων και λογαριασμών που απαρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αυτή την πληροφόρηση για λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Θα είναι επίσης σε θέση να πραγματοποιούν βασική ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας εταιρίας και να κατανοούν τους θεμελιώδεις παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των κερδών και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γενικότερα.

Προτεινόμενο σύγγραμμα:

Financial Accounting, Harrison, Horngren, Thomas, 10E/11E, Pearson, Chapters 1-3, 5-13 (Chapter 13 μερική κάλυψη)

Ελληνική μετάφραση: ‘Χρηματοοικονομική Λογιστική’ – Harrison, Horngren, Thomas, Broken Hill Publishers

Σχεδιάγραμμα μαθήματος:

 1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ, το θεσμικό και εννοιολογικό πλαίσιο κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ, εισαγωγή στην ανάλυση και καταχώρηση συναλλαγών, ημερολογιακές εγγραφές και λογαριασμοί γενικού καθολικού, κατάρτιση βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 2. Λογιστική δεδουλευμένων εσόδων-εξόδων και αναγνώριση εσόδων, αναγνώριση και επιμέτρηση των εσόδων και εξόδων, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης με βάση τα ΔΠΧΑ.
 3. Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και απαιτήσεις, λογιστική για επισφαλείς απαιτήσεις, λογιστική για επενδύσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης ή μέσω του λοιποί συνολικού αποτελέσματος ή αποτιμώμενες στο αποσβέσιμο κόστος.
 4. Αποτίμηση αποθεμάτων και υπολογισμός του κόστους πωληθέντων με βάση τις διαφορετικές υποθέσεις ροής των κοστών, μέθοδος εξατομικευμένου κόστους, μέθοδος μέσου κόστους, FIFO, LIFO.
 5. Ενσώματα πάγια, φυσικοί πόροι και άυλα πάγια: αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση, λογιστική και βασικές μέθοδοι αποσβέσεων, απομειώσεις.
 6. Μακροπρόθεσμες επενδύσεις, μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, εισαγωγή στη λογιστική συγχωνεύσεων, επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, μέθοδος της καθαρής θέσης, μετατροπή δραστηριοτήτων θυγατρικών από ξένο σε τοπικό νόμισμα.
 7. Υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, χρηματοδότηση μέσω υποχρεώσεων αντί μέσω ιδίων κεφαλαίων, μισθώσεις, χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού, εισαγωγή στη λογιστική συνταξιοδοτικών παροχών.
 8. Ίδια κεφάλαια, είδη μετοχών, επαναγορές ιδίων μετοχών και η επίδρασή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παροχή λογιστικής πληροφόρησης σχετικής με συναλλαγές που επηρεάζουν τα ίδια κεφάλαια, κέρδη ανά μετοχή.
 9. Αξιολόγηση της απόδοσης: ποιότητα κερδών, ποιότητα λογιστικής πληροφόρησης που παρέχεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τον Ισολογισμό, κατάρτιση Κατάστασης Ταμειακών Ροών.
 10. Εισαγωγή στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ανάλυση κερδοφορίας, ρευστότητας και φερεγγυότητας, καταστάσεις κοινών μεγεθών.

 

Σχετική βιβλιογραφία:

 • Intermediate Accounting-IFRS Edition, Kieso, Weygandt, Warfield, 2E/3E, Wiley.
 • Financial Statement Analysis, Subramanyam, 11E, McGraw-Hill
 • Business Analysis and Valuation-IFRS Edition, Palepu, Healy, Peek, 5E, Cengage.