Τίτλος Μαθήματος: Χρηματοοικονομική Θεωρία

Διδάσκων: Γεώργιος Σκιαδόπουλος

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΘΕΡ01 Εξάμηνο Σπουδών: 6ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: Δεν υπάρχει- ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω e-mail αποστέλλοντας τους την σχετική ενημέρωση

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από Επτά βασικές Ενότητες:

 

Ενότητα 1: Αναμενόμενη Χρησιμότητα, Αποστροφή στον Κίνδυνο & το Risk-Premium

 • Αξιώματα Συμπεριφοράς Επενδυτή
 • Θεμελίωση της συνάρτησης Αναμενόμενης Χρησιμότητας
 • Ορισμός της αποστροφής στον Κίνδυνο κατά Markowitz και η ανισότητα του Jensen.
 • Ισοδύναμο βεβαιότητας και ορισμοί του risk-premium
 • Μέτρηση του risk-premium με το μέτρο των Pratt-Arrow
 • Απόλυτη και σχετική αποστροφή στον κίνδυνο
 • Συνήθεις συναρτήσεις χρησιμότητας

 

Ενότητα 2: Στοχαστική Κυριαρχία (Stochastic Dominance)

 • Στοχαστική κυριαρχία πρώτου βαθμού
 • Στοχαστική κυριαρχία δευτέρου βαθμού
 • Στοχαστική κυριαρχία δευτέρου βαθμού και mean-preserving spreads

 

Ενότητα 3: Επιλογή Χαρτοφυλακίου και Αποστροφή στον Κίνδυνο

 • Το risk premium και η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τον Arrow (1971)
 • Επένυση μόνο σε περιουσιακά στοιχεία με κίνδυνο: Ελάχιστο απαιτούμενο risk premium
 • Διαμόρφωση Χαρτοφυλακίου και απόλυτη (σχετική) αποστροφή στον κίνδυνο
 • Αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίου: Σχέση απόλυτης (σχετικής) αποστροφής κινδύνου-πλούτου

 

Ενότητα 4: Επιλογή Χαρτοφυλακίου: Θεωρία κατά Markowitz

 • Έκφραση της αναμενόμενης χρησιμότητας ως συνάρτηση του μέσου πλούτου και της διακύμανσης αυτού: Προϋποθέσεις
 • Στατιστικά Χαρτοφυλακίου και διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου
 • Σύνορο Χαρτοφυλακίου
 • Σύνορο χαρτοφυλακίου ως συνάρτηση του συντελεστή συσχέτισης, της ύπαρξης/μη ύπαρξης ανοικτών πωλήσεων, και της ύπαρξης περιουσιακού στοιχείου με/χωρίς κίνδυνο: Διαγραμματική απεικόνιση (mean-variance diagrams)
 • Σύνολο επενδυτικών ευκαιριών με την ελάχιστη διακύμανση: Μαθηματικός προσδιορισμός
 • Αποτελεσματικό σύνορο
 • Two funds separation theorem
 • Επιλογή άριστου χαρτοφυλακίου
 • Σύγχρονες Εξελίξεις-Εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης του κινδύνου

 

Ενότητα 5: Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model)

 • Υποθέσεις του Υποδείγματος
 • Απόδειξη του Υποδείγματος
 • Χρήσεις του Υποδείγματος: Risk-adjusted rate of return formula, certainty equivalent valuation formula
 • Περισσότερα στο συντελεστή Βήτα
 • Το υπόδειγμα zero-beta CAPM (Black, 1972)

 

Ενότητα 6: Arbitrage Pricing Theory

 • Ορισμός του arbitrage
 • Υποθέσεις του Υποδείγματος και η σημασία αυτών
 • Απόδειξη του Υποδείγματος
 • Υλοποίηση του Υποδείγματος
 • Σχέση μεταξύ του CAPM και του APT

 

Ενότητα 7: Πλήρεις Αγορές (Complete Markets)

 • Ορισμός
 • Αποτίμηση & Αντιστάθμιση Κινδύνου
 • Arrow-Debreu αξιόγραφα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Να μειώσει τις δυνατές επικαλύψεις με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Έτσι για παράδειγμα, δεν θα παρουσιαστούν θέματα σε χρηματοοικονομική διαχείριση (corporate finance) και προϊόντα σταθερού εισοδήματος.
 • Να παρουσιάσει τα βασικά θέματα χρηματοοικονομικής θεωρίας, δίνοντας έμφαση στη μαθηματική θεμελίωση αυτών. Θεωρείται συνεπώς απαραίτητο οι φοιτητές να είναι εξοικειωμένοι με μαθηματικό λογισμό (π.χ. αριστοποίηση με/χωρίς περιορισμούς, γραμμική άλγεβρα, αναπτύγματα Taylor) και στατιστική (π.χ. τυχαίες μεταβλητές, κατανομές πιθανοτήτων και ροπές αυτών).
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για την παρακολούθηση μαθημάτων σε μεταγενέστερα εξάμηνα.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με έννοιες και τεχνικές που θα τους διευκολύνουν στη συνέχεια είτε να απασχοληθούν επαγγελματικά στο χώρο της Χρηματοοικονομικής, είτε να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ, Διδακτορικό) σε Πανεπιστήμια υψηλού κύρους.

Γενικές Ικανότητες

 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης
 • Δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Κύρια συγγράμματα:

J. Danthine and J. Donaldson, 2005, Intermediate Financial Theory, 2nd Edition, Elsevier.

T. Copeland, J. Weston, and Κ. Shastri, 2005, Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publishing Company.

G. Pennacchi, 2008, Theory of Asset Pricing, Pearson Education.

Παράλληλα κρίνεται απαραίτητο οι φοιτητές να συμβουλευτούν και την ακόλουθη ξένη βιβλιογραφία:

A. Černý, 2004, Mathematical Techniques in Finance: Tools for Incomplete Markets, Princeton University Press

E.J. Elton, M.J. Gruber, S.J. Brown, W.N. Goetzmann, 2003, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, 6th Edition.

E. Fama, 1976, Foundations of Finance: Portfolio Decisions and Securities Prices, Basic Books, Inc, Publishers- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: