Πληροφορίες Μεταπτυχιακών

ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

Νομικό Πλαίσιο: ΦΕΚ 2018 (ΦΕΚ 2014, ΦΕΚ 2009)

Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ν. 4485/2017, Ν. 4009/2011, Ν. 3685/2008

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου