ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με Ειδίκευση Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις – Μαθήματα Κορμού

Ποσοτικές Μέθοδοι

Στόχος του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι» είναι η καλύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών και των εργαλείων της στατιστικής επιστήμης, μέσω των εφαρμογών τους στην πράξη. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο ποσοστό οικονομετρικά προγράμματα, όπως EViews, Matlab και R, και βάσεις δεδομένων, όπως η Bloomberg, για τη μελέτη διαφόρων μεθόδων μέσω της εφαρμογής τους στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η ύλη καλύπτει ένα μεγάλο εύρος των αναλυτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμοσμένη οικονομετρία. Βασικές έννοιες όπως πιθανότητα, ροπές, εκτιμητική, κλασσικό μοντέλο παλινδρόμισης, και έλεγχοι υποθέσεων παρουσιάζονται αναλυτικά. Επίσης, αναλύονται οι έννοιες της ετεροσκεδαστικότητας, αυτοσυσχέτισης, πολυσυγγραμικότητας, και μοντέλων πρόβλεψης. Τέλος, θα γίνει μια μικρή εισαγωγή στον προγραμματισμό και θα παρουσιαστούν εφαρμογές διαφόρων μεθόδων στην R.

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στις βασικές έννοιες και στοιχεία της χρηματοοικονομικής λογιστικής (ενεργητικό, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια) με λεπτομέρεια και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις ως χρήστες χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το μάθημα επιπλέον καλύπτει πιο εξειδικευμένα λογιστικά θέματα όπως ζητήματα σχετικά με χειραγώγηση κερδών και τις βασικές αρχές της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι λογιστικές έννοιες και στοιχεία παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ – International Financial Reporting Standards (IFRS)).

Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις αυτέςσχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς και με τον κίνδυνο και την απόδοση των επενδύσεων. Στην διαδικασία του προϋπολογισμού επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, απαιτείται ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου. Με την αφορμή αυτή, εισάγονται τα υποδείγματα αποτίμησης του κινδύνου και η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών. Μια συμπληρωματική θεώρηση στη αποτίμηση επενδυτικών σχεδίων βασίζεται στην θεωρία των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων.

Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

Η σύγχρονη τραπεζική διαχείριση και πρακτική έχει εξελιχθεί κυρίως σε διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Στο μάθημα περιγράφεται η εξέλιξη του χρηματοοικονομικού συστήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και το αυστηροποιούμενο εποπτικό πλαίσιο υπό τον ευρωπαϊκό Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), τον SRM και τους κανονισμούς της Βασιλείας. Αναλύονται κίνδυνοι όπως επιτοκίου, πιστωτικός,  συναλλαγματικός, χώρας, ρευστότητας, αγοράς, κλπ. και περιγράφονται μέθοδοι αντιμετώπισής τους (παράγωγα, τιτλοποιήσεις, κλπ.).  Εισάγονται έννοιες όπως “value-at-risk”,  “credit VAR”,  “risk-adjusted return on capital”, “ expected shortfall”  και πρακτικές όπως “Asset Protection Scheme”,  Risk Appetite Framework,  SREP, ICAAP, ILAAP, stress tests, κ.ά.

Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Το μάθημα καλύπτει την θεωρία αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων καθώς και τη σύγχρονη εμπειρική βιβλιογραφία. Καλύπτει τις σχετικές θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων. Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση ασκήσεων και για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού χαρτοφυλακίου.

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Το μάθημα εισαγάγει την ανάλυση των χρηματοοικονομικών αποφάσεων στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης. Αναλύεται ο κίνδυνος και η στρατηγική των επενδύσεων, η μερισματική πολιτική και οι μορφές χρηματοδότησης, εστιάζοντας στην επίδραση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στην αξία της επιχείρησης. Οι πρώτες προσεγγίσεις γίνονται με βάση το περιβάλλον των τέλειων και αποτελεσματικών αγορών και στη συνέχεια η ανάλυση προσεγγίζεται από τη οπτική γωνία της ασυμμετρίας πληροφόρησης.

Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Το μάθημα αυτό εισάγει στην τέχνη (art) και την επιστήμη των χρηματοοικονομικών αναλύσεων. Αναλύει τις σύνθετες, αν και πολλές φορές λεπτές και δυσδιάκριτες στους μη μυημένους, αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών με τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων –εγχώριες και διεθνείς—και την μακροοικονομία. Είναι δε σχεδιασμένο έχοντας κατά νου τις ανάγκες φοιτητών σχολών διοικήσεως επιχειρήσεων αλλά και ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν πως λειτουργεί ο πολύπλοκος κόσμος στον οποίο ζούμε.

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Εφαρμογές

Το μάθημα στοχεύει στη εξοικείωση των φοιτητών με τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Έμφαση θα δοθεί στα θέματα αποτίμησης και στατικής και δυναμικής αντιστάθμισης κινδύνου. Θα αναλυθούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακά συμβόλαια (futures & forwards) και συμφωνίες ανταλλαγών (swaps). Θα παρουσιασθούν το δυωνυμικό υπόδειγμα και το υπόδειγμα αποτίμησης των Black-Scholes για δικαιώματα προαίρεσης (options). Καλύπτονται θέματα αποτίμησης με αλλαγή του μέτρου πιθανότητας, με προσομοίωση Monte Carlo, και εναλλακτικά υποδείγματα αποτίμησης πέρα αυτού των Black-Scholes. Τέλος ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην υλοποίηση των υποδείγματων αποτίμησης με έμφαση στην εκτίμηση της μεταβλητότητας (ιστορικής και τεκμαρτής) καθώς και θέματα υπολογισμού της αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk).