ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική – Μαθήματα Κορμού

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Το μάθημα αυτό εισάγει στην τέχνη (art) και την επιστήμη των χρηματοοικονομικών αναλύσεων. Αναλύει τις σύνθετες, αν και πολλές φορές λεπτές και δυσδιάκριτες στους μη μυημένους, αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών με τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων –εγχώριες και διεθνείς—και την μακροοικονομία. Είναι δε σχεδιασμένο έχοντας κατά νου τις ανάγκες φοιτητών σχολών διοικήσεως επιχειρήσεων αλλά και ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν πως λειτουργεί ο πολύπλοκος κόσμος στον οποίο ζούμε.

 

Oικονομετρία

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται χρήσιμα εργαλεία και μέθοδοι μαθηματικών και στατιστικής που βασίζονται στην άλγεβρα πινάκων και τη θεωρία πιθανοτήτων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και χρήση των υποδειγμάτων παλινδρόμησης και της θεωρίας στοχαστικών ανελίξεων. Επίσης αναπτύσσονται οι βασικές μέθοδοι εκτίμησης παραμέτρων και αναλύονται οι ιδιότητες των εκτιμητών.

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στις βασικές έννοιες και στοιχεία της χρηματοοικονομικής λογιστικής (ενεργητικό, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια) με λεπτομέρεια και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις ως χρήστες χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το μάθημα επιπλέον καλύπτει πιο εξειδικευμένα λογιστικά θέματα όπως ζητήματα σχετικά με χειραγώγηση κερδών και τις βασικές αρχές της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι λογιστικές έννοιες και στοιχεία παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ – International Financial Reporting Standards (IFRS)).

Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ, το θεσμικό και εννοιολογικό πλαίσιο κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ, εισαγωγή στην ανάλυση και καταχώρηση συναλλαγών, λογιστική δεδουλευμένων εσόδων-εξόδων. Επίσης, καλύπτονται λογιστικές έννοιες και χειρισμοί για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και απαιτήσεις, λογιστική για επισφαλείς απαιτήσεις, λογιστική αποθεμάτων, αναγνώριση και αποσβέσεις παγίων, απομειώσεις, μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, ανάλυση ιδίων κεφαλαίων, υπολογισμός και ανάλυση ταμειακών ροών, εισαγωγή στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 

Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις αυτέςσχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς και με τον κίνδυνο και την απόδοση των επενδύσεων. Στην διαδικασία του προϋπολογισμού επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, απαιτείται ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου. Με την αφορμή αυτή, εισάγονται τα υποδείγματα αποτίμησης του κινδύνου και η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών. Μια συμπληρωματική θεώρηση στη αποτίμηση επενδυτικών σχεδίων βασίζεται στην θεωρία των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων.

 

Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Το μάθημα καλύπτει την θεωρία αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων καθώς και τη σύγχρονη εμπειρική βιβλιογραφία. Καλύπτει τις σχετικές θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων. Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση ασκήσεων και για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού χαρτοφυλακίου.

 

Παράγωγα Αξιόγραφα

Το μάθημα στοχεύει στη εξοικείωση των φοιτητών με τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Έμφαση θα δοθεί στα θέματα αποτίμησης και στατικής και δυναμικής αντιστάθμισης κινδύνου. Θα αναλυθούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακά συμβόλαια (futures & forwards) και συμφωνίες ανταλλαγών (swaps). Θα παρουσιασθούν το δυωνυμικό υπόδειγμα και το υπόδειγμα αποτίμησης των Black-Scholes για δικαιώματα προαίρεσης (options). Καλύπτονται θέματα αποτίμησης με αλλαγή του μέτρου πιθανότητας, με προσομοίωση Monte Carlo, και εναλλακτικά υποδείγματα αποτίμησης πέρα αυτού των Black-Scholes. Τέλος ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην υλοποίηση των υποδείγματων αποτίμησης με έμφαση στην εκτίμηση της μεταβλητότητας (ιστορικής και τεκμαρτής) καθώς και θέματα υπολογισμού της αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk).

 

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Αναλύεται η δυνατότητα μέτρησης και διαχείρισης του κίνδυνου που προκύπτει από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στα πλαίσια αυτά αναλύεται η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον.

 

Τραπεζική Διοικητική

Η σύγχρονη τραπεζική διαχείριση και πρακτική έχει εξελιχθεί κυρίως σε διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Στο μάθημα περιγράφεται η εξέλιξη του χρηματοοικονομικού συστήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και το αυστηροποιούμενο εποπτικό πλαίσιο υπό τον ευρωπαϊκό Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), τον SRM και τους κανονισμούς της Βασιλείας. Αναλύονται κίνδυνοι όπως επιτοκίου, πιστωτικός,  συναλλαγματικός, χώρας, ρευστότητας, αγοράς, κλπ. και περιγράφονται μέθοδοι αντιμετώπισής τους (παράγωγα, τιτλοποιήσεις, κλπ.).  Εισάγονται έννοιες όπως “value-at-risk”,  “credit VAR”,  “risk-adjusted return on capital”, “ expected shortfall”  και πρακτικές όπως “Asset Protection Scheme”,  Risk Appetite Framework,  SREP, ICAAP, ILAAP, stress tests, κ.ά.

 

Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ

Το μάθημα εισαγάγει την ανάλυση των χρηματοοικονομικών αποφάσεων στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης. Αναλύεται ο κίνδυνος και η στρατηγική των επενδύσεων, η μερισματική πολιτική και οι μορφές χρηματοδότησης, εστιάζοντας στην επίδραση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στην αξία της επιχείρησης. Οι πρώτες προσεγγίσεις γίνονται με βάση το περιβάλλον των τέλειων και αποτελεσματικών αγορών και στη συνέχεια η ανάλυση προσεγγίζεται από τη οπτική γωνία της ασυμμετρίας πληροφόρησης.

 

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Η ανάγκη προσδιορισμού των χαρακτηριστικών που καθορίζουν την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών μεγεθών απαιτεί την ένταξή τους σε ένα πλαίσιο που θα μπορεί με σαφήνεια να περιγράφει τη δυναμική τους. Αυτό το πλαίσιο προσφέρεται από τη χρηματοοικονομική οικονομετρία. Πιο συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά μεγέθη περιγράφονται από υποδείγματα, ο καθορισμός των οποίων πραγματοποιείται με τη χρήση στατιστικών μεθόδων όπως η ανάλυση χρονοσειρών, ο έλεγχος υποθέσεων, και η εκτίμηση παραμέτρων. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διδασκαλία αυτών των μεθόδων, καθώς και εφαρμογών με πραγματικά δεδομένα, μέσω του προγράμματος Eviews.