Μαθήματα – Προπτυχιακό 2011 – 2012

16-07-09 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012, 

Χειμερινό Εξάμηνο 2011-2012, Πρόγραμμα Μαθημάτων


1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι (1ο τμήμα & 2ο τμήμα)
Μικροοικονομική Ι
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (εργαστήριo)
Στατιστική Ι
Λογιστική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

 

Μακροοικονομική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Μικροοικονομική ΙΙ
Επιχειρησιακή Ηθική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική ΙΙ
Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Χρηματοοικονομική Διοικητική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Εμπορικό Δίκαιο
Χρήμα και Τράπεζες
Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Αρχές Management
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

 

5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία
Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Τραπεζική Λογιστική
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

 

Παράγωγα Αξιόγραφα & Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου Οικονομετρία
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο

Πιστωτικά Ιδρύματα
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές και Ιδρύματα
Επιλογή
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιλογή
Επιλογή
Επιλογή
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

 

Μαθήματα Επιλογής (Χειμερινών Εξαμήνων)  Μαθήματα Επιλογής (Εαρινών Εξαμήνων)

Φορολογικό Δίκαιο
Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής I
Στοχαστικός Λογισμός

Χρηματοοικονομική Πολιτική & Στρατηγική
Οικονομική της Πληροφορίας
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Επενδυτική Ψυχολογία
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι

Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομικήκαι Τραπεζική Διοικητική
Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Δομή, Θεσμικό Πλαίσιο, Ανταγωνισμός
Οργανωτική Θεωρία
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ
Αποτίμηση Αξιογράφων
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΙΙ
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών