Προκήρυξη Υποτροφίας Δικηγορικής Εταιρίας Tsibanoulis & Partners 2024

11-04-24 eperan 0 comment

Η Δικηγορική Εταιρία Tsibanoulis & Partners,  προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου», μερική υποτροφία απαλλαγής διδάκτρων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι φοιτητές/φοιτήτριες του εν λόγω μεταπτυχιακού.
  • Έχουν ελάχιστο βαθμό Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών: επτά και πέντε δέκατα (7,5).
  • Δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία.
  • Είναι απόφοιτοι Τμήματος Πρώτου Κύκλου Σπουδών τετραετούς φοίτησης.

Οι αιτούντες φοιτητές/φοιτήτριες θα κληθούν σε συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων.

Η υποτροφία θα απονεμηθεί στον πρώτο/πρώτη σε σειρά κατάταξης φοιτητή/φοιτήτρια, λαμβάνοντας υπόψη αθροιστικά το βαθμό που έλαβαν στη συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης (σε ποσοστό 30%) και τον βαθμό του Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών τους (σε ποσοστό 70%).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Απριλίου έως και την 25η Απριλίου στο bankfin@unipi.gr , συνοδευόμενη από τα κάτωθι έγγραφα :

  • Αντίγραφο  Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών (βαθμός Πτυχίου ≥ 7,5)
  • Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής περί μη λήψης άλλης υποτροφίας από οποιονδήποτε φορέα ή λήψη απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, καθώς και ότι είναι απόφοιτοι Τμήματος Πρώτου Κύκλου Σπουδών τετραετούς φοίτησης.

 

Έντυπο αίτησης Υποτροφια Δικηγορικής εταιρίας Tsibanoulis & Partners 2024