Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

29-06-18 web.xrh 0 comment

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων


ΧΡΧΡΗ 21

Διδάσκων: Ν. Πιττής
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 8ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Στο τέλος των διαλέξεων, οι φοιτητές-φοιτήτριες αναμένεται να μπορούν να:
• Αξιολογούν μετοχές και χαρτοφυλάκια μετοχών
• Μπορούν να υπολογίζουν κινδύνους μετοχών και χαρτοφυλακίων μετοχών
• Μπορούν να υπολογίζουν χαρτοφυλάκια ελάχιστου κινδύνου
• Κατανοούν την έννοια της Στοχαστικής Κυριαρχίας ενός χαρτοφυλακίου
• Κατανοούν την έννοια του ασφάλιστρου κινδύνου και από τι αυτό εξαρτάται


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις σχετικές θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων. Επίσης το μάθημα αναλύει συναφείς θεωρητικές έννοιες όπως αυτές της «Στοχαστικής Κυριαρχίας» και του «ασφάλιστρου κινδύνου»

Αναλυτική Περιγραφή του Μαθήματος:
– Εισαγωγή στην Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Αξιογράφων
– Ανάλυση Μετοχών με τα Κριτήρια του Markowitz
– Ανάλυση Χαρτοφυλακίων I
– Ανάλυση Χαρτοφυλακίων II
– Υπόδειγμα της Αγοράς
– Θεωρίες Αποτίμησης
– Αποτελεσματικές Αγορές
– Στοχαστική Κυριαρχία
– Ασφάλιστρο Κινδύνου και Συναρτήσεις Χρησιμότητας


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. Πιττής Ν.  – Σημειώσεις Διαλέξεων