Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

Διδάσκων: Άγγελος Αντζουλάτος

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΟΙΚ07  Εξάμηνο Σπουδών: 5ο

Τύπος Μαθήματος: Γενικού υποβάθρου/Κορμού

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Μακροοικονομική Ι

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη
  1. ΑΕΠ και συνιστώσες του
  2. Εξωτερικοί λογαριασμοί μίας χώρας (ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ισοζύγιο πληρωμών)
  3. Ταυτότητα αποταμιεύσεων-επενδύσεων
 2. Δείκτες τιμών και πληθωρισμός
  1. Η δυναμική του πληθωρισμού
  2. Πληθωρισμός και επιτόκια – Πραγματικό επιτόκιο
  3. Πληθωρισμός, υπερπληθωρισμός, αντιπληθωρισμός
 3. Το υπόδειγμα IS/LM
  1. Λογική θεμελίωση, με έμφαση στον ρόλο του χρηματοοικονομικού συστήματος
  2. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική
  3. Αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών
  4. Δυναμική του δημοσίου χρέους
 4. Νομισματική πολιτική
  1. Στόχοι, εργαλεία και περιορισμοί
  2. Άσκηση της νομισματικής πολιτικής
  3. Νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομικό σύστημα
 5. Ονομαστική και πραγματική ισοτιμία
 6. Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών (ΙΧΣ)
  1. Επιτόκια και ισοτιμίες – Η συνθήκη ισοδυναμίας των επιτοκίων
  2. Προσδιοριστικοί παράγοντες του ΙΧΣ
 7. Το υπόδειγμα Mundell-Fleming
  1. Ισοζύγιο πληρωμών και εγχώρια οικονομία
  2. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική υπό σταθερή και μεταβλητή ισοτιμία
  3. Αναλύσεις με άλλα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών
  4. Διαταραχές από τη διεθνή οικονομία και τις διεθνείς χρηματαγορές
  5. Η δυναμική των συναλλαγματικών κρίσεων
  6. Η δυναμική των δίδυμων κρίσεων – συναλλαγματικής και τραπεζικής
 8. Ειδικά θέματα επενδυτικού ενδιαφέροντος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα

 • παρουσιάζει το γενικό οικονομικό υπόβαθρο εντός του οποίου λειτουργούν όλοι οι οικονομικοί παράγοντες: νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τράπεζες, επενδυτές, κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα,
 • περιγράφει τις κύριες δυνάμεις που επενεργούν στην οικονομία και τις αγορές,
 • αναλύει τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις της μακροοικονομίας με τις χρηματαγορές και τις αρχές (κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα),
 • αναλύει τα κίνητρα και τα διλήμματα των κύριων οικονομικών παραγόντων,
 • χρησιμοποιεί τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία ως όχημα για σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

 • κατανοούν τις χρηματοοικονομικές εξελίξεις,
 • διαβάζουν κριτικά τον χρηματοοικονομικό τύπο,
 • να κάνουν ολοκληρωμένες αναλύσεις, οικονομικές και χρηματοοικονομικές, που έχουν πρακτική εφαρμογή,
 • βλέπουν τη «μεγάλη εικόνα» της οικονομίας και των αγορών, η οποία θα τους βοηθήσει στα περισσότερο εξειδικευμένα μαθήματα του προγράμματος.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών – οικονομικών και χρηματοοικονομικών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση PowerPoint

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Αυτοτελής Μελέτη 98
Σύνολο Μαθήματος 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση: 100%

 • Οι φοιτητές καλούνται να δώσουν ολοκληρωμένες απαντήσεις σε διλήμματα οικονομικής πολιτικής και σε επενδυτικά διλήμματα, συνήθως με ερέθισμα τις τρέχουσες εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και στις διεθνείς χρηματαγορές.
 • Ενίοτε καλούνται να εξηγήσουν πού συμφωνούν και πού διαφωνούν με κάποιο άρθρο από τον χρηματοοικονομικό τύπο που τους διανέμεται.

Ο βαθμός προσαυξάνεται μέχρι 10% ανάλογα με τη συμμετοχή στις συζητήσεις στην τάξη.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία (β΄ έκδοση), Άγγελος Α. Αντζουλάτος, Εκδόσεις Διπλογραφία, Σεπτέμβριος 2019.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Υλικό