Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική


ΧΡΕΔΙΜ01

Διδάσκων: Δ. Καραναστάσης
ECTS: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων (case studies), οικονομικές αναλύσεις με χρήση on-line πηγών οικονομικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών (όπως, Bloomberg), καθώς και παρουσιάσεις των οικονομικών εξελίξεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Στόχος είναι η καλλιέργεια κριτικής σκέψεως και η εξοικείωση με χρηματοοικονομικές αναλύσεις και πηγές πληροφοριών. Η εστίαση θα είναι σε θέματα όπως ο κίνδυνος του μακροχρόνιου κύκλου χρέους και οι σχετικές επενδυτικές ευκαιρίες, η αλληλεπίδραση των τραπεζών με την πραγματική οικονομία, ο ρόλος των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών στην οικονομία, και το πρόβλημα της μακροχρονίου αναπτύξεως.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια:

• Θα έχει γνώση της μακροοικονομικής εικόνας του τρόπου λειτουργίας μιας οικονομίας, καθώς επίσης και των κινδύνων που αντιμετωπίζει λόγω του μακροχρόνιου κύκλου χρέους.
• Θα είναι σε θέση να κατανοήσει το θεωρητικό πλαίσιο και να εφαρμόσει τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων χρέους.
• Θα μπορεί να συγγράφει και να παρουσιάζει μακροοικονομικές αναλύσεις συνδυάζοντας τους μακροοικονομικούς παράγοντες με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Μέρος 1ο

 • The Archetypal Big Debt Cycle
  • Credit and Debt
  • The Template for the Archetypal Long-Term/Big Debt Cycle
  • The Examination of the Cycle
 • The Phases of the Classic Deflationary Debt Cycle
  • The Early Part of the Cycle
  • The Bubble
  • The Top
  • The “Depression”
  • The “Beautiful Deleveraging”
  • “Pushing on a String”
  • Normalization
 • Inflationary Depressions and Currency Crises
 • The Phases of the Classic Inflationary Debt Cycle
  • The Early Part of the Cycle
  • The Bubble
  • The Top and Currency Defense
  • The Depression (Often When the Currency Is Let Go)
  • Normalization
 • The Spiral from a More Transitory Inflationary Depression to Hyperinflation
 • War Economies

Μέρος 2ο

 • Detailed Case Studies
  • US Debt Crisis and Adjustment (2007–2011)
  • US Debt Crisis and Adjustment (1928–1937)
  • German Debt Crisis and Hyperinflation (1918–1924)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Το μάθημα παρουσιάζεται μέσα από τις προσωπικές σημειώσεις του καθηγητή.– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:Ελληνικά:

 • Άγγελος Α. Αντζουλάτος, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

 Αγγλικά:

 • Gregory Mankiw, Macroeconomics, Ninth edition
 • Richard T. Froyen, Macroeconomics: Theories and Policies, 10th Edition