Τίτλος Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

Διδάσκων: Δημήτριος Καραναστάσης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 6ο και 8ο

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις και Παρουσιάσεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μέρος 1ο

 • The Archetypal Big Debt Cycle
  • Credit and Debt
  • The Template for the Archetypal Long-Term/Big Debt Cycle
  • The Examination of the Cycle
 • The Phases of the Classic Deflationary Debt Cycle
  • The Early Part of the Cycle
  • The Bubble
  • The Top
  • The “Depression”
  • The “Beautiful Deleveraging”
  • “Pushing on a String”
  • Normalization
 • Inflationary Depressions and Currency Crises
 • The Phases of the Classic Inflationary Debt Cycle
  • The Early Part of the Cycle
  • The Bubble
  • The Top and Currency Defense
  • The Depression (Often When the Currency Is Let Go)
  • Normalization
 • The Spiral from a More Transitory Inflationary Depression to Hyperinflation
 • War Economies

Μέρος 2ο

 • Detailed Case Studies
  • US Debt Crisis and Adjustment (2007–2011)
  • US Debt Crisis and Adjustment (1928–1937)
  • German Debt Crisis and Hyperinflation (1918–1924)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων (case studies), οικονομικές αναλύσεις με χρήση on-line πηγών οικονομικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών (όπως, Bloomberg), καθώς και παρουσιάσεις των οικονομικών εξελίξεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Στόχος είναι η καλλιέργεια κριτικής σκέψεως και η εξοικείωση με χρηματοοικονομικές αναλύσεις και πηγές πληροφοριών. Η εστίαση θα είναι σε θέματα όπως ο κίνδυνος του μακροχρόνιου κύκλου χρέους και οι σχετικές επενδυτικές ευκαιρίες, η αλληλεπίδραση των τραπεζών με την πραγματική οικονομία, ο ρόλος των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών στην οικονομία, και το πρόβλημα της μακροχρονίου αναπτύξεως.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια:

• Θα έχει γνώση της μακροοικονομικής εικόνας του τρόπου λειτουργίας μιας οικονομίας, καθώς επίσης και των κινδύνων που αντιμετωπίζει λόγω του μακροχρόνιου κύκλου χρέους.
• Θα είναι σε θέση να κατανοήσει το θεωρητικό πλαίσιο και να εφαρμόσει τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων χρέους.
• Θα μπορεί να συγγράφει και να παρουσιάζει μακροοικονομικές αναλύσεις συνδυάζοντας τους μακροοικονομικούς παράγοντες με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Παρουσιάσεις φοιτητών στην αίθουσα 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Αυτοτελής μελέτη
85
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

I. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
– Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
I I. Προαιρετική εργασία (35%) που περιλαμβάνει:
– Εβδομαδιαίες παρουσιάσεις

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Το μάθημα παρουσιάζεται μέσα από τις προσωπικές σημειώσεις του καθηγητή.– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:Ελληνικά:
  • Άγγελος Α. Αντζουλάτος, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

   Αγγλικά:

  • Gregory Mankiw, Macroeconomics, Ninth edition
  • Richard T. Froyen, Macroeconomics: Theories and Policies, 10th Edition