Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική

02-07-18 web.xrh 0 comment

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική


ΧΡΠΧΡ 01

Διδάσκων: Α. Αντζουλάτος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Αυτό το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο αντικείμενο της περιβαλλοντικής χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα,

 • εισάγει τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους των επιχειρήσεων και των τραπεζών και αναδεικνύει τη δυσκολία μετρήσεώς τους,
 • περιγράφει τους κινδύνους για τράπεζες και επενδυτές όταν δεν λαμβάνουν επαρκώς υπ’ όψιν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις των οργανισμών τους οποίους χρηματοδοτούν,
 • αναλύει τις εν εξελίξει προσπάθειες για τη δημιουργία λογιστικών προτύπων για μέτρηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων,
 • συζητά το ταχύτατα μεταβαλλόμενο θεσμικό περιβάλλον και τις επιπλέον προκλήσεις που προκαλεί σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες,
 • αναλύει την οικονομική λογική της ‘πράσινης τραπεζικής’, των ‘πράσινων επενδύσεων’ και των αγορών ρύπων,
 • διερευνά πώς οι τράπεζες, και το χρηματοοικονομικό σύστημα γενικότερα, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Περιεχόμενο του Μαθήματος

Α. Η Μεγάλη εικόνα

 1. Εισαγωγή – Επιχειρηματικές ευκαιρίες με κοινωνική υπευθυνότητα
 2. Περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι – Ένα πλαίσιο αναλύσεων

Β. Λογιστικά θέματα

 1. Εταιρική βιωσιμότητα
 2. Λογιστική πληροφόρηση και αειφορία

Γ. ‘Πράσινη τραπεζική’

 1. Κίνδυνοι και ευκαιρίες
 2. Μέτρηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων των τραπεζών
 3. Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων στην ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου
 4. Προτεινόμενες θεσμικές παρεμβάσεις – Παρενέργειες αγαθών προθέσεων

Δ. Χρηματοοικονομικές επενδύσεις

 1. Κριτήρια
 • Περιβαλλοντικές & κοινωνικές επιδόσεις και αποδόσεις χαρτοφυλακίων

Ε. Αγορές ρύπων

 • Οικονομική λογική
 • Αγορές δικαιωμάτων ρύπων
 • Χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Ακαδημαϊκά άρθρα και αναλύσεις από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ, την Διεθνή Τράπεζα, την BIS…