Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

29-06-18 web.xrh 0 comment

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική


ΧΡΟΔΕ03

Διδάσκων: Δ. Κυριαζής
ECTS: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 5ο ή 7ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα ασχολείται με το στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων με κύριο σκοπό την κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών μεθόδων στρατηγικής ανάλυσης και αξιολόγησης στρατηγικών επιλογών που απαιτούν οι σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει γνώσεις :
• Των εννοιών του στρατηγικού σχεδιασμού και γιατί είναι απαραίτητος για την επιβίωση και διατηρήσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων με εκπλήρωση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων ομάδων (stakeholder groups).
• Των διαφόρων μορφών στρατηγικής ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων (π.χ. PEST Analysis, Υπόδειγμα 5 Δυνάμεων του Porter, Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας, BCG & McKinsey Matrix, SWOT Analysis, MOST Analysis κ.λπ) που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των στρατηγικών τόσο σε επίπεδο εταιρίας (ανταγωνιστικές στρατηγικές) όσο και σε επίπεδο οργανισμού (εταιρικό επίπεδο).
• Των διαφόρων ειδών ανταγωνιστικής στρατηγικής κατά Porter (χαμηλού κόστους, διαφοροποίησης, εστίασης και μεικτής) που αποσκοπούν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
• Των διαφόρων ειδών εταιρικής στρατηγικής με διάκριση σε στρατηγικές σταθερότητας, ανάπτυξης (π.χ. οργανική ανάπτυξη έναντι συγχωνεύσεων και εξαγορών) και στρατηγικές διάσωσης/αναστροφής για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.
• Των διαφόρων μορφών της οργανωτικής δομής και της αλληλεξάρτησής της με τη στρατηγική.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα αποκτήσουν δεξιότητες που αφορούν στην :
– συλλογή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με κριτικό και αφαιρετικό τρόπο σκέψης
– σύνθεση συμπερασμάτων με τη χρήση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από διαφορετικά επιστημονικά πεδία στο χώρο της Χρηματοοικονομικής επιστήμης
– επαγγελματικής παρουσίασης εργασιών σε κοινό στο PowerPoint
– λήψης στρατηγικών αποφάσεων υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων

Τέλος, οι φοιτητές/τριες εκτιμάται ότι με βάση τις μαθησιακές απαιτήσεις του περιεχομένου του μαθήματος θα αναπτύξουν ικανότητες:
– επιχειρηματικού τρόπου σκέψης
– στρατηγικού τρόπου σκέψης και σφαιρικής αντίληψης των πραγμάτων σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό οργανισμό
– ομαδικής εργασίας
– σωστής διαχείρισης χρόνου και
– επαγγελματισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις τους (τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εργασιών, κ.λπ.)


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες στρατηγικής και ορισμοί
 2. Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (PEST Ανάλυση, Υπόδειγμα 5 Δυνάμεων του Porter)
 3. Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος (Θεωρία Πόρων & Ικανοτήτων, Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας)
 4. Διαμόρφωση Στρατηγικής με βάση το Ορθολογικό Μοντέλο (SWOT Ανάλυση)
 5. Στρατηγική Πρόθεση
 6. Τεχνικές Χαρτοφυλακίου για τη λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων (BCG & McKinsey Matrices)
 7. Στρατηγική σε επίπεδο Επιχειρηματικών Μονάδων (Χαμηλού κόστους, Διαφορο-ποίηση, Εστίαση, Μεικτή, Στρατηγικό Ρολόϊ, Στρατηγικές σε περίοδο οικονομικής κρίσης)
 8. Στρατηγική σε επίπεδο Εταιρίας (Σταθερότητας, Ανάπτυξης, Διάσωσης)
 9. Σχέση Οργανωτικής Δομής και Στρατηγικής

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Α. Βασική

Παπαδάκης, Β.Μ. (2016). Στρατηγική των Επιχειρήσεων : Ελληνική & Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α : Θεωρία, 7η έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Ε.Μπένου

Β. Προαιρετική

Παπαδάκης, Β.Μ. (2011). Στρατηγική των Επιχειρήσεων : Ελληνική & Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Β : Ασκήσεις –Μελέτες Περιπτώσεων, 4η έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Ε.Μπένου.

Barney, J.B. and Hesterly, W.S. (2006). Strategic Management and Competitive Advantage. Concepts and Cases. Pearson Education, Inc. New Jersey.

Johnson, G., Scholes, K. and Whittington, R. (2005). Exploring Text and Cases, 7th edition, London, Pearson Education Limited.

Thompson, A. and Strickland, A.J. (2001). Strategic Management. Concepts and Cases. 12th edition, Singapore, McGraw-Hill International Edition.

Grant, R.M. (1998). Contemporary Strategy Analysis, 3rd edition, Blackwell.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Strategic Management Journal, British Journal of Management


Σημειώνεται ότι το μάθημα επιλογής «Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική» στα πλαίσια της πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος σε συνεργασία με τους οργανισμούς ΙCAEW & ACCA έχει λάβει, με την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολουθήσεως του (λήψη προβιβάσιμου βαθμού), τις κάτωθι απαλλαγές:

 1. Από την εξέταση ενότητας-paper : Business, Technology and Finance” για τη λήψη της πιστοποιήσεως Chartered Accountant (ACA) του ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales), https://bankfin.unipi.gr/icaew/.
 2. Από την εξέταση ενότητας-paper : “Business and Technology” του ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) για τη λήψη της επαγγελματικής πιστοποιήσεως Chartered Certified Accountant (ACCA), https://bankfin.unipi.gr/acca/