Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Διδάσκων: Δημήτριος Κυριαζής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΟΔΕ03 Εξάμηνο Σπουδών: 8ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.unipi.gr/courses/XTD122/

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες στρατηγικής και ορισμοί
 2. Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (PEST Ανάλυση, Υπόδειγμα 5 Δυνάμεων του Porter)
 3. Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος (Θεωρία Πόρων & Ικανοτήτων, Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας)
 4. Διαμόρφωση Στρατηγικής με βάση το Ορθολογικό Μοντέλο (SWOT Ανάλυση)
 5. Στρατηγική Πρόθεση
 6. Τεχνικές Χαρτοφυλακίου για τη λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων (BCG & McKinsey Matrices)
 7. Στρατηγική σε επίπεδο Επιχειρηματικών Μονάδων (Χαμηλού κόστους, Διαφορο-ποίηση, Εστίαση, Μεικτή, Στρατηγικό Ρολόϊ, Στρατηγικές σε περίοδο οικονομικής κρίσης)
 8. Στρατηγική σε επίπεδο Εταιρίας (Σταθερότητας, Ανάπτυξης, Διάσωσης)
 9. Σχέση Οργανωτικής Δομής και Στρατηγικής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα ασχολείται με το στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων με κύριο σκοπό την κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών μεθόδων στρατηγικής ανάλυσης και αξιολόγησης στρατηγικών επιλογών που απαιτούν οι σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει γνώσεις :
• Των εννοιών του στρατηγικού σχεδιασμού και γιατί είναι απαραίτητος για την επιβίωση και διατηρήσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων με εκπλήρωση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων ομάδων (stakeholder groups).
• Των διαφόρων μορφών στρατηγικής ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων (π.χ. PEST Analysis, Υπόδειγμα 5 Δυνάμεων του Porter, Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας, BCG & McKinsey Matrix, SWOT Analysis, MOST Analysis κ.λπ) που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των στρατηγικών τόσο σε επίπεδο εταιρίας (ανταγωνιστικές στρατηγικές) όσο και σε επίπεδο οργανισμού (εταιρικό επίπεδο).
• Των διαφόρων ειδών ανταγωνιστικής στρατηγικής κατά Porter (χαμηλού κόστους, διαφοροποίησης, εστίασης και μεικτής) που αποσκοπούν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
• Των διαφόρων ειδών εταιρικής στρατηγικής με διάκριση σε στρατηγικές σταθερότητας, ανάπτυξης (π.χ. οργανική ανάπτυξη έναντι συγχωνεύσεων και εξαγορών) και στρατηγικές διάσωσης/αναστροφής για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.
• Των διαφόρων μορφών της οργανωτικής δομής και της αλληλεξάρτησής της με τη στρατηγική.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα αποκτήσουν δεξιότητες που αφορούν στην :
– συλλογή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με κριτικό και αφαιρετικό τρόπο σκέψης
– σύνθεση συμπερασμάτων με τη χρήση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από διαφορετικά επιστημονικά πεδία στο χώρο της Χρηματοοικονομικής επιστήμης
– επαγγελματικής παρουσίασης εργασιών σε κοινό στο PowerPoint
– λήψης στρατηγικών αποφάσεων υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων

Τέλος, οι φοιτητές/τριες εκτιμάται ότι με βάση τις μαθησιακές απαιτήσεις του περιεχομένου του μαθήματος θα αναπτύξουν ικανότητες:
– επιχειρηματικού τρόπου σκέψης
– στρατηγικού τρόπου σκέψης και σφαιρικής αντίληψης των πραγμάτων σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό οργανισμό
– ομαδικής εργασίας
– σωστής διαχείρισης χρόνου και
– επαγγελματισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις τους (τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εργασιών, κ.λπ.)

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο (καθ’έδρας διδασκαλία)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class για την ανάρτηση υποστηρικτικών αρχείων (διαφα-νειών του διδάσκοντος στο PowerPoint, μελέτες περιπτώσεων/case studies) για το μάθημα και την επικοινωνία με τους φοιτητές (ανακοινώσεις του διδάσκοντος, κ.λπ)

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Μικρές μελέτες περιπτώσεων (6)- συζήτηση στην τάξη 12
Προετοιμασία για παράδοση των μικρών μελετών περιπτώσεων (small-case studies) 25
Αυτοτελής Μελέτη 73
Προαιρετική γραπτή εργασία 80
Σύνολο Μαθήματος150/230

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης : Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης:

 • 90% τελική γραπτή εξέταση (60%, 40 ερωτήσεις πολλαπλής και 40%, απαντήσεις σε 3 ερωτήσεις μιας μικρής μελέτης περίπ-τωσης μιας επιχείρησης –small case study)
 • 10% συμμετοχή στη συζήτηση στην τάξη των μικρών μελετών περιπτώσεων επιχειρήσεων (small case studies) που αφορούν σε ενότητες του μαθήματος
 • Επιδότηση βαθμολογίας για την εκπό-νηση προαιρετικής ομαδικής εργα-σίας στρατηγικής ανάλυσης που παρου-σιάζεται στην τάξη από την ομάδα των φοιτητών στο PowerPoint (1-2 μονάδες επιπλέον του τελικού βαθμού, κλίμακα 0-10)

Κριτήρια αξιολόγησης προσβάσιμα στην ιστοσελίδα:

https://eclass.unipi.gr/courses/XTD122/

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Α. Βασική

Παπαδάκης, Β.Μ. (2016). Στρατηγική των Επιχειρήσεων : Ελληνική & Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α : Θεωρία, 7η έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Ε.Μπένου

Β. Προαιρετική

Παπαδάκης, Β.Μ. (2011). Στρατηγική των Επιχειρήσεων : Ελληνική & Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Β : Ασκήσεις –Μελέτες Περιπτώσεων, 4η έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Ε.Μπένου.

Barney, J.B. and Hesterly, W.S. (2006). Strategic Management and Competitive Advantage. Concepts and Cases. Pearson Education, Inc. New Jersey.

Johnson, G., Scholes, K. and Whittington, R. (2005). Exploring Text and Cases, 7th edition, London, Pearson Education Limited.

Thompson, A. and Strickland, A.J. (2001). Strategic Management. Concepts and Cases. 12th edition, Singapore, McGraw-Hill International Edition.

Grant, R.M. (1998). Contemporary Strategy Analysis, 3rd edition, Blackwell.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Strategic Management Journal, British Journal of Management