Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήριο Τραπεζικής

Διδάσκων: Δημήτρης Καραναστάσης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 6o, 8o

Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικές Ικανότητες

• Αυτόνομη εργασία.
• Ομαδική εργασία.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην Τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Powerpoint

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52 ώρες
Παρουσιάσεις φοιτητών 16 ώρες
Αυτόνομη Μελέτη82 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 150 ώρες

Αξιολόγηση Φοιτητών:

I. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
– Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
I I. Προαιρετική εργασία (35%) που περιλαμβάνει:
– Εβδομαδιαίες παρουσιάσεις