Εργαστήριο Τραπεζικής

03-07-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Εργαστήριο Τραπεζικής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 6o, 8o

Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τα θέματα εξαρτώνται από τις επιλογές των φοιτητών. Ορισμένα πιθανά θέματα:

  • Οι επιπτώσεις της κουλτούρας και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.
  • Οι οικονομικές επιπτώσεις του είδους του νομικού συστήματος μιάς χώρας: πολιτικό δίκαιο (civil law) ή αγγλοσαξωνικό δίκαιο (common law);
  • Γιατί μερικές χώρες έχουν αδύναμους ενώ άλλες έχουν δυνατούς θεσμούς;
  • Οι επιπτώσεις των θεσμών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μιας χώρας.
  • Η σχέση μεταξύ του δημοκρατικού πολιτεύματος και της οικονομικής ευημερίας.

Οι αιτίες και τα οικονομικά αποτελέσματα της διαφθοράς.

Η θεωρία των πραγματικών οικονομικών κύκλων (real business cycle theory).

Αγορές με αγαθά δικτύου και κρατική πολιτκή.

Οριζόντιες συγχωνεύσεις, καρτέλ και κρατική πολιτική.

Κάθετες αγορές και κρατική πολιτική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει στόχο την καθοδήγηση και επίβλεψη των φοιτητών ώστε αυτοί να μπορέσουν να εμβαθύνουν σε ένα εξειδικευμένο θέμα της επιλογής τους. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες τριών ή τεσσάρων ατόμων. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κάθε ομάδα εκπονεί μία μεγάλη εργασία σε θέμα που αυτή επιλέγει. Επίσης, στις τελευταίες διαλέξεις του εξαμήνου κάθε εβδομάδα παρουσιάζει την εργασία της μπροστά σε όλη την τάξη. Κάθε εβδομάδα οι ομάδες πρέπει να αναφέρουν την πρόοδο που κάνουν στην ανάπτυξη της εργασίας τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• Έχουν κατανόηση προχωρημένων τεχνικών και εργαλείων της ακαδημαϊκής έρευνας.

• Έχουν εμβαθύνει σε ένα προχωρημένο ακαδημαϊκό πεδίο έρευνας της επιλογής τους.

• Έχουν ικανότητα παρουσίασης προχωρημένων ακαδημαϊκών θεμάτων σε ένα ευρύτερο κοινό.

Γενικές Ικανότητες

• Αυτόνομη εργασία.
• Ομαδική εργασία.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην Τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Powerpoint

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52 ώρες
Παρουσιάσεις φοιτητών 16 ώρες
Αυτόνομη Μελέτη 82 ώρες
Σύνολο Μαθήματος  150 ώρες

Αξιολόγηση Φοιτητών:

  • Τελική εργασία (70%)
  • Παρουσίαση εργασίας στην τάξη (30%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διάφορα προχωρημένα ακαδημαϊκά άρθρα (αναλόγως με τα θέματα που επιλέγει η κάθε ομάδα φοιτητών)