Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

02-07-18 web.xrh 0 comment

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές


ΧΡΕΠΕ 09

Διδάσκων: Δ. Κυριαζής
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισμούς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

  1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες, ορισμοί & ιστορία Σ&Ε
  2. Τα Κίνητρα των Σ&Ε (βασικές θεωρίες)
  3. Η Αποδοτικότητα των Σ&Ε
  4. Στρατηγικές Εξαγοράς και Μορφές Αμύνης
  5. Αποτίμηση Εταιριών –Στόχων Εξαγοράς
  6. Τρόποι Πληρωμής του Τιμήματος Εξαγοράς
  7. Λογιστικός Χειρισμός των Σ&Ε βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)
  8. Το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Βασική Eλληνική Βιβλιογραφία
Κυριαζής, Δ. (2016). «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές», 2η έκδ., Αθήνα, Εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ.
Ξένη Βασική Βιβλιογραφία
Damodaran, A. (2011). Applied Corporate Finance, 3nd edition, John Wiley & Sons.
De Pamphilis, D. (2014). Mergers, Acquisitions, and other Restructuring Activities. Elsevier Inc., 7th edition,
Sudarsanam, S. (2003). Creating Value from Mergers and Acquisitions : The Challenges. An Integrated and International Perspective. Prentice Hall, 2003.