Θεωρία Μικροδομής Αγορών

11-10-18 web.xrh 0 comment

Θεωρία Μικροδομής Αγορών


ΧΡΘΜΑ 01

Διδάσκων: Μ. Ανθρωπέλος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την μικροδομή των αγορών. Πιο συγκεκριμένα, τα αντικείμενα που θα μελετήσει το μάθημα:

– Η διάκριση των αγορών σε πρωτογενείς και δευτερογενείς και σε αγορές οργανωμένων ή over-the-counter μηχανισμών
– Η θεωρία διαμόρφωσης των τιμών και όγκων συναλλαγών, η έννοια της ισορροπίας και της αποτελεσματικότητας σε μία αγορά αξιόγραφων
– Το περιθώριο τιμών και η έννοια της ρευστότητας μιας αγοράς και ο “κεντρικός” ρόλος του κεντρικού διαπραγματευτή
– Η στρατηγική συμπεριφορά των επενδυτών και η επίδρασή της στις τιμές
– Οι κατηγορίες εντολών και οι ιδιότητές τους
– Η ασυμμετρία πληροφόρησης και ο τρόπος που αυτή μοντελοποιείται
– Πώς ορίζεται, μετριέται και επηρεάζεται η ρευστότητα μιας αγοράς


Περιεχόμενο του Μαθήματος

1) Η διάκριση των αγορών

 • Σε πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές (primary and secondary).
 • Σε οργανωμένες αγορές (organized exchange).
 • Σε αγορές χρήματος και κεφαλαίου (money market and capital market).
 • Η δομή των αγορών και τα πρωτόκολλα συναλλαγών (trading protocols).

2) Διαμόρφωσης τιμών και όγκων συναλλαγών

 • Η έννοια της ισορροπίας σε μία αγορά (market equilibrium).
 • Η έννοια των ορθολογικών προσδοκιών (rational expectations).
 • Η έννοια της αποτελεσματικότητας σε μία αγορά (efficiency).
 • Η διαμόρφωση τιμών μέσω δημοπρασίας (auction).  

3) Το περιθώριο (spread) τιμών και οι παράγοντες που το επηρεάζουν

 • Η έννοια της ρευστότητας αγοράς (market liquidity).
 • O “κεντρικός” ρόλος του κεντρικού διαπραγματευτή (market maker).
 • Το κόστος/κίνδυνος αποθεμάτων (inventory cost and risk)
 • Η σημασία της ασυμμετρίας πληροφόρησης (asymmetric information).

4) Στρατηγική συμπεριφορά συμμετεχόντων

 • Η διάκριση των επενδυτών.
 • Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους κεντρικούς διαπραγματευτές.
 • Η εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων (game theory).
 • Η απόκλιση από την αποτελεσματικότητα της αγοράς λόγω στρατηγικής συμπεριφοράς (strategic behavior).

5) Οι κατηγορίες εντολών

 • Εντολές αγοράς και πώλησης (buy and sell orders)
 • Σύνθεση εντολών και επενδυτικούς στόχους.

6) Ασυμμετρία πληροφόρησης

 • Η σημασία και πηγής.
 • Πώς συνδέεται με το περιθώριο τιμών.
 • Βασικά μαθηματικά υποδείγματα.
 • Επενδυτικές στρατηγικές προερχόμενες από την ασυμμετρία.

7) Ρευστότητα (Liquidity)

 • Ορισμοί και σημασία
 • Μέτρα ρευστότητας

Παράγοντες επιρροής


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • de Jong, F. and Rindi, B. (2009). The Microstructure of Financial Markets, Cambridge University Press.
 • Foucault, T., Pagano, M., & Roell, A. (2013). Market liquidity: Theory, evidence, and policy. Oxford University Press.
 • Harris, L. (2003). Trading and exchanges: Market microstructure for practitioners. Oxford University Press.
 • Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press.