Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Μικροδομής Αγορών

Διδάσκων: Θεόδωρος Σταματίου

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: — Εξάμηνο Σπουδών: 5ο και 7ο

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στην προτεινόμενη σειρά διαλέξεων θα παρουσιαστεί η έννοια της μικροδομής των αγορών (market microstructure) και θα επιχειρηθεί η σύνδεση της με την ελληνική και τη διεθνή πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην αναλυτική παρουσίαση εννοιών όπως:

  • η διάκριση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς οργανωμένες αγορές,
  • η ισορροπία σε δευτερογενή αγορά σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός κεντρικού διαπραγματευτή,
  • ο σχηματισμός και οι ιδιότητες του περιθωρίου προσφερόμενης-ζητούμενης τιμής,
  • τα διαφορετικά είδη εντολών αγοράς και πώλησης τίτλων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,
  • τα διαφορετικά είδη των συμμετεχόντων στην αγορά καθώς και
  • η έννοια της δευτερογενούς αγοράς τόσο με τη χρήση εντολών και συνεχή διαπραγμάτευση όσο και με την διαδικασία συγκέντρωσης εντολών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην έννοια της ρευστότητας της αγοράς και στην διαπραγμάτευση υπό συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης. Θα παρουσιαστεί συνοπτικά η συμπεριφορική χρηματοοικονομική (behavioral finance) ενώ θα γίνει εκτενής αναφορά στις συνθήκες που επιτρέπουν την δημιουργία μιας χρηματοοικονομικής φούσκας (financial bubble) καθώς και στους παράγοντες που θα μπορούσαν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε μια χρηματοοικονομική κρίση.

Οι φοιτήτριες (-τές) θα πρέπει να επιλύουν και να παραδίδουν (κατά κανόνα) σε εβδομαδιαία βάση μια σειρά από ασκήσεις που σκοπό έχουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης, ενώ θα εκπονήσουν και εργασίες (σε ομάδες 2-3 ατόμων). Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη επίσκεψη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με σκοπό την σύνδεση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος με μια πραγματική οργανωμένη αγορά.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικές Ικανότητες

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Αυτοτελής Μελέτη98
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία