Τραπεζική

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τραπεζική


ΧΡΤΡΑΠ 01

Διδάσκων: Α. Αντζουλάτος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 6ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα

 • περιγράφει τα κύρια προϊόντα και τις κύριες λειτουργίες των τραπεζών, καθώς και τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι τράπεζες προκειμένου να έχουν συμβολή στην κοινωνική ευημερία, χρησιμοποιώντας ως όχημα τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών,
 • διερευνά τη διαχείριση των κινδύνων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασύμμετρης πληροφόρησης από τις τράπεζες,
 • αναλύει τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις των τραπεζών με την οικονομία, τις χρηματαγορές και τις αρχές (κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα), καθώς και το ευρύ δίχτυ προστασίας των τραπεζών,
 • αναλύει τα κίνητρα όλων των εμπλεκομένων, από τα απλά στελέχη των τραπεζών μέχρι και τα στελέχη των εποπτικών αρχών,
 • περιγράφει τη δυναμική των τραπεζικών κρίσεων,
 • αναδεικνύει την οικονομική λογική του πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου το οποίο διέπει τη λειτουργία των τραπεζών, και τη δυνητική συμβολή του στην κοινωνική ευημερία,
 • περιγράφει τον ρόλο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των άλλων δυνάμεων αλλαγής στο τραπεζικό σύστημα,
 • χρησιμοποιεί τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία ως όχημα για σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Περιεχόμενο του Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα
  1. Δομή
  2. Κύρια προϊόντα και χαρακτηριστικά τους
  3. Χρηματοοικονομικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη
 2. Εισαγωγή στην τραπεζική
  1. Σύντομη εισαγωγή στην τραπεζική λογιστική – Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσεως
  2. Ζημίες απομειώσεως
  3. Ανταγωνισμός
  4. Σκιώδες τραπεζικό σύστημα
  5. Κεφάλαιο τραπεζών
  6. Τραπεζικοί κίνδυνοι
 3. Ο ρόλος της πληροφορήσεως
  1. Ασύμμετρη πληροφόρηση – Περιγραφή και συνέπειες
  2. Ασύμμετρη πληροφόρηση και δανειακά προϊόντα
  3. Θεσμοί της αγοράς που βοηθούν στην αντιμετώπιση της ασυμμέτρου πληροφορήσεως
 4. Τράπεζες και οικονομία
  1. Οικονομία, οικονομική πολιτική, αγορές και κίνδυνοι τραπεζών
  2. Προκυκλικότητα και δυναμική των τραπεζικών κρίσεων
  3. Χρηματοοικονομική μόλυνση
 5. Τράπεζες και αρχές
  1. Το ευρύ δίχτυ προστασίας των τραπεζών
  2. Φερεγγυότητα κυβερνήσεων και τραπεζών
  3. Εξυγίανση προβληματικών τραπεζών
  4. Δεσμεύοντας την οικονομική πολιτική
 6. Θεσμικό πλαίσιο
  1. Οικονομική ανάλυση και περιγραφή
  2. Συνθήκες της Βασιλείας
 7. Εποπτεία
  1. Μικροπροληπτική εποπτεία: στόχοι και εργαλεία
  2. Μακροπροληπτική εποπτεία: στόχοι και εργαλεία
  3. Μικρο- έναντι μακροπροληπτικής εποπτείας
  4. Εποπτεία και οικονομική πολιτική

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Τραπεζική – Διοίκηση και Στρατηγική, Άγγελος Α. Αντζουλάτος, Εκδόσεις Διπλογραφία, 2020.
 • Ακαδημαϊκά άρθρα και αναλύσεις από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ, την Διεθνή Τράπεζα, την BIS…