Τραπεζική Διοικητική (Μεταπτυχιακό)

05-03-19 web.xrh 0 comment

DEPARTMENT OF BANKING & FINANCIAL MANAGEMENT March 1, 2020

UNIVERSITY OF PIRAEUS

GRADUATE PROGRAM IN FINANCIAL ECONOMICS

Management of Financial Institutions Professor Gikas A. Hardouvelis
Textbook: Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων & Διαχείριση Κινδύνων, μετάφραση του
Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, by A. Saunders & M.M. Cornett, McGraw Hill, New York, 2014, 8th edition, ISBN # 978-0-07-803480-0
Επιμέλεια έκδοσης-πρόλογος: Γκίκας Α. Χαρδούβελης και Εμμανουήλ Δ. Τσιριτάκης,
ISBN: 978-9963-274-38-3 Broken Hill Publishers 2017

Readings: Required readings are denoted with an asterisk. Additional contemporary readings from the Economic Press will be distributed during the months of the class
Problems: You solve them on your own. A solution set will be provided.
Exams: A midterm exam plus a final two-hour exam. The grade will be computed as follows:
GRADE = Max {A, B},
where A = 100% weight on the final exam,
B = (50% midterm + 50% final)

Syllabus

Παρουσιάσεις

Αναγνώσματα

Problem Sets