ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με Ειδίκευση Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις – Μαθήματα Επιλογής

Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Η διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος δημιουργεί για τα στελέχη του χώρου αντιστοίχως αυξημένες απαιτήσεις γνώσεων που διατρέχουν περισσότερους του ενός επιστημονικούς κλάδους (πχ, χρηματοοικονομική, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, νομική). Στόχος του προτεινόμενου μαθήματος είναι η ανάλυση μια σειράς επίκαιρων ζητημάτων του χρηματοοικονομικού δικαίου προκειμένου να αποκτήσουν οι φοιτητές μια εικόνα του θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν μελλοντικά και να συμπληρωθεί κατ’ αυτό τον τρόπο το μωσαϊκό των απαραίτητων γνώσεων που θα πρέπει να έχουν αφομοιώσει.

Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις

Σκοπός των διαλέξεων αυτών είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει διεξοδικά τις πιο σημαντικές μορφές ατομικών και συλλογικών επενδύσεων. Αρχικά περιγράφονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, των ομολόγων, των ομολογιών και των μετοχών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται θεωρητικά η προσέγγιση κατασκευής χρηματιστηριακών δεικτών και αναλύονται οι κυριότεροι εγχώριοι και διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες. Το παρελθόν , οι τρέχουσες εξελίξεις, οι προοπτικές και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Χρηματιστηριακή Αγορά των Αθηνών αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα των διαλέξεων. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης και επιλογής μετοχικών τίτλων: την θεμελιώδη και την τεχνική ανάλυση. Ένα τμήμα των διαλέξεων αφορά την περιγραφή των συλλογικών επενδύσεων (Αμοιβαία Κεφάλαια και Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) και το θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο που τις διέπει.

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε)  αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισμούς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες. Ο γενικός σκοπός του είναι να περιγράψει τις βασικές θεωρίες, διαδικασίες και έννοιες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των Σ&Ε, κυρίως από χρηματοοικονομικής πλευράς, χωρίς να αγνοούνται θέματα λογιστικής και νομικής φύσεως. Το μάθημα εξετάζει επίσης τις διάφορες μεθόδους ελέγχου της απόδοσης των Σ&Ε που έχει χρησιμοποιήσει η ακαδημαϊκή έρευνα και τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η πλειοψηφία των εμπειρικών μελετών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρουσίαση και ανάλυση των καθιερωμένων τεχνικών αποτίμησης επιχειρηματικών μονάδων και ιδίως στην περίπτωση εξαγορών (αποτίμηση συνεργειών κ.λπ.) με αρκετά παραδείγματα στο Excel. Το τμήμα αυτό είναι πολύ χρήσιμο για όποιον/α ήδη εργάζεται ή επιθυμεί να ακολουθήσει καριέρα στους τομείς του investment banking, corporate finance και consulting. Υπό αυτήν την έννοια, το μάθημα προσφέρει ένα συνδυασμό θεωρίας και πράξης.

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια εικόνα για την λειτουργία των αγορών ακινήτων. Το μάθημα αναμένεται να βοηθήσει τους φοιτητές εκείνους που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στην εγχώρια ή στην παγκόσμια αγορά ακινήτων σε ιδιωτικό ή δημόσιο επίπεδο. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει τους μηχανισμούς εκείνους που συνδέουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και την αγορά των ακινήτων. Το υλικό που θα αναπτυχθεί θα παρουσιάσει την επίδραση των οικονομικών κύκλων, τις δημογραφικές τάσεις καθώς και την συμπεριφορά των δημοσιονομικών αρχών στην προσπάθειά τους να επηρεάσουν την συμπεριφορά και την πορεία της αγοράς ακινήτων. Επιπλέον, το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που συνδέουν την λειτουργία της αγοράς ακινήτων και την ανάλυση επενδύσεων και χαρτοφυλακίου. Τέλος, θα δώσει στους φοιτητές τις έννοιες και τα απαραίτητα όργανα εκείνα που χρειάζονται ώστε να είναι ικανοί να αναλύσουν αποφάσεις χρηματοδότησης σχετικά με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη των αγορών ακινήτων.

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές, βασικών τρόπων στρατηγικής σκέψης και μεθόδων στρατηγικής ανάλυσης που απαιτούν οι σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές θεωρίες και τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, στο πεδίο της επιχειρησιακής στρατηγικής και εξετάζει, με τη χρήση και πραγματικών περιπτώσεων από το χώρο των επιχειρήσεων, τα διάφορα είδη στρατηγικών, τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικών μονάδων (Ανταγωνιστικές Στρατηγικές), όσο και σε εταιρικό επίπεδο (Εταιρικές Στρατηγικές).

Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή των αριθμητικών μεθόδων που βρίσκουν ευρεία χρήση από τους εφαρμοσμένους οικονομολόγους στα χρηματοοικονομικά. Σκοπός του μαθήματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της χρηματοοικονομικής θεωρίας και της υπολογιστικής πρακτικής στην αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της γλώσσας  προγραμματισμού Matlab που αποτελεί ένα ισχυρό υπολογιστικό περιβάλλον για χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των βασικών αρχών που διέπουν τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης των επενδυτικών κινδύνων που εμπεριέχονται στο υπάρχον διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Νευροχρηματοοικονομική

Η νευροχρηματοοικονομική αποτελεί το προϊόν μια διεπιστημονικής συνεύρεσης της χρηματοοικονομικής, συμπεριφορικής οικονομικής, πειραματικής ψυχολογίας και νευρο-επιστήμης. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εργαλείων της νευροοικονομικής και των βασικών αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από την υφιστάμενη βιβλιογραφία.

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Το µάθηµα της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων ασχολείται µε την κριτική διερεύνηση, ερµηνεία και αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε σκοπό την λήψη ορθολογικών επενδυτικών, χρηµατοδοτικών και επιχειρηµατικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές συνεισφέρουν σηµαντικά στην αποδοτική λειτουργία των αγορών χρήµατος και κεφαλαίων (capital markets), την αποδοτική κατανοµή πόρων στην οικονοµία και σχετίζονται µε τα επαγγέλµατα του χρηµατοοικονοµικού αναλυτή, του επενδυτικού συµβούλου, του αναλυτή πιστοληπτικής ικανότητας, του ορκωτού ελεγκτή, του διοικητικού στελέχους, του λογιστή κλπ.

Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ο βασικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές τις βασικές αρχές των μεθόδων αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων με ένα απλό, διαισθητικό, και πρακτικό τρόπο. Κύριος σκοπός είναι η λεπτομερή ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης των διάφορων επενδυτικών προγραμμάτων που κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ευημερία, αποδοτικότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, λόγω των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων τους στη λειτουργία της και στη θυσία του κεφαλαίου που απαιτεί η υλοποίηση τους.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Το μάθημα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων επεκτείνει την κατανόηση των βασικών θεμάτων της Λογιστικής επιστήμης, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών. Σκοπός του μαθήματος είναι να διευρύνει τις τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να ενισχύσει την κριτική αξιολόγηση του συστήματος παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, εστιάζοντας στη θεωρία και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και τα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), έτσι όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

Ειδικά Θέματα Τραπεζικής

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας

Ελεγκτική

Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική

Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων

Τραπεζικό Μάρκετινγκ

Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας