Μεταπτυχιακό – Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στις «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις»

To Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στις «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις»  περιλαμβάνει εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα, τρία (3) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες. Τα μαθήματα αυτά είναι:

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2020-2021

Μικρο – Μακροοικονομική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

Μαθήματα Επιλογής  Δ’ Εξαμήνου

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής
Ειδικά Θέματα Λογιστικής
Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
Ελεγκτική
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
Νευροχρηματοοικονομική
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
Τραπεζικό Μάρκετινγκ
Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Κανονισμός ΠΜΣ 2020

Κανονισμός ΠΜΣ 2019