Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (Μεταπτυχιακό)

19-06-19 web.xrh 0 comment

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Πλήρους Φοίτησης
Εξάμηνο:
Α’
Κωδικός Μαθήματος:
ΜΕΧΡΗ206

Μερικής Φοίτησης
Εξάμηνο: Α’
Κωδικός Μαθήματος: ΜΕΧΡΗ-Μ206

Πλήρης Περιγραφή Μαθήματος σε .pdf

Σκοπός Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφερει γνωση στους φοιτητες σχετικα με την διερεύνηση των χαρακτηριστικών των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και την εξέταση των διεθνών χαρακτηριστικών της χρηματοοικονομικής διαχείρισης από την πλευρά των πολυεθνικων επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ποσοτικοποιήσουν και να διαχειριστούν τον κίνδυνο που προκύπτει από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και οι τελευταίες εξελίξεις
 • Η αποτελεσματικότητα στην αγορά συναλλάγματος
 • Η έννοια του συναλλαγματικού κινδύνου
 • Οι αγορές ευρωνομισμάτων
 • Μετρώντας την έκθεση στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κινδύνους
 • Η διαφορά μεταξύ συναλλακτικής και λειτουργικής έκθεσης
 • Η διαχείρισης της έκθεσης στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κινδύνους
 • Οι προθεσμιακές αγορές συναλλάγματος
 • Διεθνή χαρτοφυλάκια
 • Οι διεθνείς αγορές κεφαλαίου
 • Διαφοροποίηση διεθνών χαρτοφυλακίων
 • Η έννοια της χρηματοοικονομικής διαχείρισης για την πολυεθνική επιχείρηση

Βιβλιογραφία

 1. D. Eiteman, A. Stonehil, M. Moffett (2016), Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Πεδίο
 2. Richard M. Levich, International Financial Markets: Prices and Policies (2nd Edition), McGraw-Hill, 2001.
 3. Alan C. Shapiro, Multinational Financial Management, (5th Edition), Allyn and Bacon, 1996.
 4. Michael Melvin, International Money & Finance, (7th Edition), Pearson Addison-Wesley, 2004.
 5. Orlin Grabbe, International Financial Markets, (3rd Edition), Irwin/McGraw Hill, 2001.
 6. Cheol Eun and Bruce Resnick, International Financial Management, 4th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2007.