Μεταπτυχιακό – Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στις «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις»

To Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στις «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις»  περιλαμβάνει οχτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες. Τα μαθήματα αυτά είναι:

Παρουσίαση Μαθημάτων Κορμού

Παρουσίαση Μαθημάτων Επιλογής

Οδηγός Σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2019-2020

Μικρο – Μακροοικονομική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

Γ’ Εξάμηνο

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Εφαρμογές
Μάθημα Επιλογής 1 (*)

Δ’ Εξάμηνο

Μάθημα Επιλογής 2 (*)
Μάθημα Επιλογής 3 (*)
Μάθημα Επιλογής 4 (*)

Μαθήματα Επιλογής Γ’ & Δ’ Εξαμήνου

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής
Ειδικά Θέματα Λογιστικής
Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
Ελεγκτική
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
Νευροχρηματοοικονομική
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
Τραπεζικό Μάρκετινγκ
Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Κανονισμός ΠΜΣ 2019