Διδακτορικό – Περιγραφή Μαθημάτων

Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων, με έμφαση στη Θεωρία Συμβολαίων. Ο σκοπός του μαθήματος είναι διπλός: πρώτον να παρουσιαστούν όλα τα αναλυτικά εργαλεία της παιγνιοθεωρίας και της σύγχρονης μικροοικονομικής θεωρίας, και δεύτερον να αναπτυχθούν εκτενώς τα βασικά θέματα της Οικονομικής της Πληροφόρησης και της Θεωρίας Συμβολαίων, δίνοντας έμφαση στις εφαρμογές τους στην Τραπεζική Οικονομική και την Εταιρική Χρηματοδότηση. Αναλυτικότερα, αναπτύσσονται τα εξής θέματα: Στρατηγικά Παίγνια, Δυναμικά Παίγνια, Πληροφόρηση και το Πρόβλημα Εντολέα-Εντολοδόχου, Δυσμενής Επιλογή, Σηματοδότηση, Ηθικός Κίνδυνος, Σχεδιασμός Μηχανισμών και Δημοπρασίες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν βαθιά γνώση της στρατηγικής συμπεριφοράς στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την ικανότητα να αναπτύξουν τα δικά τους θεωρητικά υποδείγματα.

Ποσοτικές Μέθοδοι. Αυτό το μάθημα σκοπεύει στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών στη μαθηματική θεωρία και στη θεωρία πιθανοτήτων που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εννοιών που εντάσσονται στη Θεωρία Μέτρου (χώροι μέτρου, ολοκλήρωμα Lebesgue), στη Θεωρία Πιθανοτήτων (χώροι πιθανότητας, δεσμευμένες ροπές, σύγκλιση τυχαίων μεταβλητών, Νόμοι μεγάλων αριθμών, κεντρικά οριακά θεωρήματα), στις Στοχαστικές Ανελίξεις (martingales, σύγκλιση στοχαστικών ανελίξεων, συναρτησιακό κεντρικό οριακό θεώρημα, κίνηση Brown) και στο Στοχαστικό Λογισμό (στοχαστικό ολοκλήρωμα, ο τύπος του Ito, στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις).

Οικονομετρία. Στην οικονομετρία του διδακτορικού προγράμματος διδάσκεται η θεωρία του Γραμμικού Υποδείγματος (ελάχιστα τετράγωνα, στάσιμα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, γραμμικά υποδείγματα με μοναδιαία ρίζα, συνολοκλήρωση) καθώς και θέματα όπως οι Ορθολογικές Προσδοκίες (Rational Expectations). Η προσέγγιση γίνεται με αυστηρότητα στη μαθηματική θεωρία και στη μεθοδολογία των αποδείξεων, ενώ χρησιμοποιείται κυρίως διανυσματικός συμβολισμός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι φοιτητές να εξοικειώνονται με εργαλεία όπως η άλγεβρα πινάκων και η θεωρία εξισώσεων διαφορών και με την εφαρμογή τους στην οικονομετρία.

Χρηματοοικονομική Ι – Θεωρία Αποτιμήσεως Αξιογράφων. Το μάθημα καλύπτει την θεωρία αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων καθώς και τη σύγχρονη εμπειρική βιβλιογραφία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση ενός ενιαίου θεωρητικού πλαισίου από το οποίο προκύπτουν τα βασικά υποδείγματα αποτίμησης ως ειδικές περιπτώσεις. Τέλος, εξετάζεται η σχέση μεταξύ των υποδειγμάτων αποτίμησης και των υποδειγμάτων επιλογής στρατηγικών χαρτοφυλακίων. Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει μια βαθύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίον καθορίζονται οι τιμές μετοχών και αξιογράφων στις αγορές.

Ανάλυση Χρονοσειρών. Οι χρονοσειρές (time series), ως αποτέλεσμα του παντρέματος εννοιών της θεωρίας πιθανοτήτων, των εξισώσεων διαφορών και των ακολουθιών, βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην οικονομετρία. Σκοπός τους είναι η περιγραφή ενός στοχαστικού φαινομένου όπως αυτό εξελίσσεται στο χρόνο. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των βασικών τύπων χρονοσειρών που χρησιμοποιούνται στη Χρηματοοικονομική (Autoregressive, Moving average, ARMA, ARCH, GARCH models) καθώς και των διανυσματικών αντίστοιχων (VAR, VARMA). Επιπλέον γίνεται μια εισαγωγή στα υποδείγματα state-space και στα φίλτρα Kalman.

Χρηματοοικονομική ΙΙ – Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Το μάθημα αυτό αναλύει σε βάθος τις κύριες παραμέτρους των επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων των επιχειρήσεων. Τα κύρια θέματα που καλύπτει είναι χρηματοδότηση επιχειρήσεων (capital budgeting), το Θεώρημα Modigliani – Miller και οι επεκτάσεις του, κεφαλαιακή δομή υπό συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης, μερισματική πολιτική και επαναγορές μετοχών, συγχωνεύσεις & εξαγορές.


Χρηματοοικονομική ΙΙΙ – Υποδείγματα Συνεχούς Χρόνου. 
Σύντομη περίληψη του Στοχαστικού Λογισμού: ολοκλήρωση ως προς συνεxή martingales, τύπος της αλλαγής μεταβλητής του Ito, Θεώρημα του Girsanov, στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις, και διαδικασίες διάχυσης. Δυναμικός Στοχαστικός Έλεγχος: εισαγωγή σε προβλήματα ελέγχου
πεπερασμένου ορίζοντα, η μέθοδος του δυναμικού προγραμματισμού, η ΜΔΕ των Hamilton-Jacobi-Bellman, το πρόβλημα του Merton, και η δυϊκή προσέγγιση. Στοχαστκά Υποδείγματα Συνεχούς Χρόνου: η έννοια της επενδυτικής στρατηγικής, ευκαιρίες arbitrage, συγκυριακά συμβόλαια, αντιστάθμιση κινδύνου και αποτίμηση, το Θεμελιώδες Θεώρημα (ισοδυναμία μεταξύ της απουσίας arbitrage και της ύπαρξης ισοδύναμων μέτρων martingale), πλήρεις και μη-πλήρεις αγορές, δίκαια τιμή ως προσδοκία κάτω από το ισοδύναμο μέτρο martingale και ως λύση μίας ΜΔΕ, και το παράδειγμα του τύπου των Black-Scholes.

 

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι & ΙΙ. Τα δύο αυτά μάθηματα προσαρμόζονται στις προτιμήσεις και τις γνωστικές ανάγκες των φοιτητών. Ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν στο παρελθόν διδαχθεί είναι θεωρία διαμεσολαβήσεως και θεωρία του θεσμικού πλαισίου του χρηματοοικονομικού συστήματος.