Προκηρύξεις Διδακτορικών Διατριβών

Οι προκηρύξεις διδακτορικών διατριβών που ακολουθούν ΔΕΝ είναι δεσμευτικές, ούτε αποτελούν τα μοναδικά θέματα διδακτορικών διατριβών που προσφέρονται από το πρόγραμμα. Αντίθετα, πρόκειται για προτεινόμενες διατριβές από καθηγητές του τμήματος οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με κάποια από τα τρέχοντα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, στα οποία και αναζητούν διδακτορικούς φοιτητές. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον διευθυντή του διδακτορικού προγράμματος Επ. Καθηγητή Μ. Ανθρωπέλο (anthropel@unipi.gr) ή/και στον αναφερόμενο καθηγητή της προκήρυξης.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Επ. Καθηγητής Δ. Βολιώτης

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι: “Θεωρία Παιγνίων και Σχεδιασμός Πληροφόρησης”.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει:

α) να είναι απόφοιτοι Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών

β) να διαθέτουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή συναφούς αντικειμένου

γ) να υπάρχει θετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων,

δ) να διαθέτουν αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.