Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα – Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Πλήρους Φοίτησης

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική”

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» περιλαμβάνει εννιά (9) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, οποιαδήποτε ημέρα από Δευτέρα έως και Σάββατο και διεξάγονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 39 ώρες.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι φοιτητές συμμετέχουν στο σύνολο τους είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως. Το ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

Το ΠΜΣ δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα μαθήματα επιλογής. Από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής κάθε ακαδημαϊκού έτους, πραγματοποιούνται εκείνα που έχουν επιλεγεί από τουλάχιστον δέκα (10) φοιτητές, πλην του μαθήματος της «Πρακτικής Άσκησης στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική». Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται με απόφαση της να τροποποιεί τον προαναφερθέν όριο.

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Υποβάλετε αίτηση εδώ.

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης – Εισακτέοι 2021

Παρουσίαση Μαθημάτων Κορμού

Παρουσίαση Μαθημάτων Επιλογής

Οδηγός Σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικών 2021-2022

Μικρο – Μακροοικονομική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

Μαθήματα Επιλογής Γ’ Εξαμήνου

 1. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 2. Ανάλυση Χρονοσειρών
 3. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
 4. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
 5. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 6. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
 7. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
 8. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
 9. Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
 10. Ελεγκτική
 11. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 12. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
 13. Θέματα Μεθοδολογίας της Έρευνας
 14. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
 15. Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος
 16. Νευροχρηματοοικονομική
 17. Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
 18. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
 19. Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
 20. Τραπεζική Λογιστική
 21. Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
 22. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων