Τίτλος Μαθήματος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Διδάσκων: Νικόλαος Κουρογένης

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΠΛΗ01 Εξάμηνο Σπουδών: 3ο

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις και Εργαστήριο66

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» αποσκοπεί στο να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με βασικά στοιχεία της επιστήμης των υπολογιστών, όπως ο τρόπος λειτουργίας τους, το λειτουργικό σύστημα, ορισμένες βασικές εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου και δεδομένων, καθώς και με τις βασικές αρχές προγραμματισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εισαγωγή των φοιτητών στη δημιουργία προγραμμάτων. Σαν γλώσσα προγραμματισμού έχει επιλεγεί η C.

Περιεχόμενο Μαθήματος

– Ο τρόπος λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

– Αριθμητική των Υπολογιστών – Συστήματα αρίθμησης

– Στοιχεία χειρισμού MSWord και Excel

Προγραμματισμός στη ΓλώσσαC:

Δομή προγράμματος
Τύποι και δηλώσεις μεταβλητών
Δηλώσεις σταθερών
Εντολές εμφάνισης και λήψεις δεδομένων
Εντολές ελέγχου
Εντολές επανάληψης
Πίνακες (Arrays) και Δείκτες (Pointers)
Συμβολοσειρές (Strings)
Συναρτήσεις
Προσπέλαση αρχείων στη C

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει

(α) βασικά στοιχεία της επιστήμης των υπολογιστών, όπως ο τρόπος λειτουργίας τους, το λειτουργικό σύστημα,
(β) ορισμένες βασικές εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου και δεδομένων, καθώς και
(γ) τις βασικές αρχές προγραμματισμού.

Ειδικότερα θα μπορεί να γράφει κώδικα σε γλώσσα C και να υλοποιεί βασικές συναρτήσεις επεξεργασίας δεδομένων, των οποίων η εισαγωγή καθώς και η αποθήκευση των αποτελεσμάτων θα μπορεί να γίνεται από και σε αρχεία, αντίστοιχα.

Γενικές Ικανότητες

Μέσα στο πλαίσιο των συνδυαστικών δεξιοτήτων που θα αποκτήσει ο πτυχιούχος με την παρακολούθηση του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, το μάθημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αποσκοπεί ο πτυχιούχος να αποκτήσει ικανότητες:
(α) στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
(β) στη λήψη αποφάσεων
(γ) στην αυτόνομη εργασία
(δ) στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
(ε) στην ομαδική εργασία

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις52
Εργαστήριο26
Αυτοτελής Μελέτη72
Σύνολο Μαθήματος150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Πραγματοποιείται διαμορφωτική και συμπερασματική αξιολόγηση. Εξετάζεται εργασία στο πλαίσιο παρακολούθησης του εργαστηρίου. Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση στα Ελληνικά είτε με προφορική εξέταση. Βασίζεται στη παραγωγή κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού C.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές, Ν. Κουρογένης, Σ. Χρυσικόπουλος, εκδόσεις Βαρβαρήγου