Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου

Διδάσκων: Νικόλαος Εγγλέζος

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΠΤΑ01 Εξάμηνο Σπουδών: 6ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό / Ειδικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες που παρουσιάζονται έχουν ως εξής:

• Συμβόλαια Μελλοντικής και Προθεσμιακής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ, ΣΠΕ) : Ορολογία – Απολαβές – Τυποποίηση – Λειτουργία Περιθωρίων – Αποτίμηση – Κερδοσκοπία – Αντιστάθμιση Κινδύνου

• Αγορές Δικαιωμάτων Προαίρεσης: Δικαίωμα Αγοράς και Πώλησης – Βασικές Θέσεις – Διαγράμματα Απολαβών και Κ/Ζ – Τυποποίηση – Συναλλαγές – Προμήθειες – Περιθώρια – Τίτλοι Επιλογής – Εκτελεστικά Δικαιώματα Μετοχών – Μετατρέψιμα Ομόλογα

• Ιδιότητες Δικαιωμάτων Μετοχών: Βασικές Υποθέσεις – Παράγοντες που Επιδρούν στην Αξία των Δικαιωμάτων – Φράγματα Κερδοσκοπίας – Ισοτιμία Κλήσης Επίδοσης – Πρόωρη Εξάσκηση Αμερικανικών Δικαιωμάτων – Η Επίδραση των Μερισμάτων

• Δικαιώματα Προαίρεσης και Κερδοσκοπικές Στρατηγικές: Θέσεις σε ένα Δικαίωμα και στον Υποκείμενο Τίτλο – Ερμηνεία της Ισοτιμίας Κλήσης Επίδοσης – Ανοδικό Άνοιγμα – Καθοδικό Άνοιγμα – Άνοιγμα Πεταλούδας – Τριγωνοειδές Άνοιγμα – Τραπεζοειδές Άνοιγμα

• Διωνυμικό Υπόδειγμα: Διωνυμικά Δέντρα Ενός Βήματος – Διωνυμικά Δέντρα Δύο Βημάτων – Αποτίμηση με Ακίνδυνα Χαρτοφυλάκια – Αποτίμηση Ουδέτερου Κινδύνου – Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων Προαίρεσης – Αποτίμηση Αμερικάνικων Δικαιωμάτων Προαίρεσης – Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα

• Στοχαστικές Διαδικασίες και Λήμμα του Itô: Είδη Στοχαστικών Διαδικασιών – Μαρκοβιανή Ιδιότητα – Ασθενής Επάρκεια της Αγοράς – Στοχαστικές Διαδικασίες Συνεχούς Χρόνου – Διαδικασίες Wiener – Γενικευμένες Διαδικασίες Wiener – Διαδικασίες Itô – Η Διαδικασία για τις Τιμές των Μετοχών και Ερμηνεία των Παραμέτρων – Λήμμα του Itô και Εφαρμογές

• Υπόδειγμα των Black & Scholes: Λογαριθμοκανονική Ιδιότητα των Τιμών των Μετοχών – Κατανομή Ρυθμού Απόδοσης – Ιστορική Μεταβλητότητα – Η ΜΔΕ των Black, Scholes & Merton – Αποτίμηση Ουδέτερου Κινδύνου – Τύποι Αποτίμησης των Black & Scholes – Τεκμαρτή Μεταβλητότητα – Η Συμβολή των Μερισμάτων

• Συντελεστές Ευαισθησίας: Καλυμμένες και Ακάλυπτες Θέσεις – Η Στρατηγική Τερματισμού Απώλειας – Δέλτα – Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα – Θήτα – Γάμμα – Σχέση μεταξύ Δέλτα, Θήτα και Γάμμα – Βέγα – Δέλτα, Γάμμα και Βέγα Ουδέτερα Χαρτοφυλάκια – Ρο

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει στους μηχανισμούς λειτουργίας των αγορών παραγώγων που αποτελούν σήμερα ενεργητικό τμήμα των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη χρήση των παραγώγων προϊόντων, όπως τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και τα Δικαιώματα Προαίρεσης, καθώς και τις τεχνικές αποτίμησής τους σε εναλλακτικά μαθηματικά υποδείγματα. Επίσης θα παρουσιαστούν κερδοσκοπικές στρατηγικές, στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, και μέτρα ποσοτικοποίησης του επενδυτικού κινδύνου που σχετίζονται με την αναγκαιότητα των χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

• γνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά βασικών χρηματοοικονομικών παραγώγων αξιογράφων, όπως τα Μελλοντικά/Προθεσμιακά Συμβόλαια και τα Δικαιώματα Προαίρεσης.

• χρησιμοποιούν βασικά χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα για τη σχεδίαση κερδοσκοπικών στρατηγικών, στρατηγικών ακίνδυνου κέρδους, και στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου.

• αποτιμούν βασικά χρηματοοικονομικά παράγωγα αξιόγραφα με το διακριτού χρόνου Διωνυμικό Μοντέλο.

• αποτιμούν βασικά χρηματοοικονομικά παράγωγα αξιόγραφα με το συνεχούς χρόνου Μοντέλο Black-Scholes της Γεωμετρικής Κίνησης Brown.

• ερμηνεύουν τις κύριες συνιστώσες κινδύνου, όπως οι συντελεστές ευαισθησίας, βασικών χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων και να τις χρησιμοποιούν για τη διαχείρηση κινδύνου δυναμικών χαρτοφυλακίων.

Γενικές Ικανότητες

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

• Λήψη αποφάσεων.

• Αυτόνομη εργασία.

• Eργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: • Χρήση διαφανειών μέσω PowerPoint.

• Διαμοιρασμός των διαφανειών του μαθήματος στους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

• Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Αυτοτελής Μελέτη 98
Σύνολο Μαθήματος 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
• Επιλογή θεμάτων.
• Θέματα επί της θεωρίας.
• Επίλυση προβλημάτων.

Η γραπτή εξέταση διαρκεί 2 ώρες. Οι επί μέρους βαθμοί αξιολόγησης αναγράφονται ρητά δίπλα σε κάθε θέμα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• J. C. Hull, Βασικές Αρχές των Αγορών Συμβολαίων και Δικαιωμάτων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, Αθήνα, 2017.

• Θ. Πουφινάς – Χρ. Φλώρος, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Εκδόσεις Ιωάννης Μούργκος, Αθήνα, 2014.