Τίτλος Μαθήματος: Περιβαλλοντική χρηματοοικονομική

Διδάσκων: Άγγελος Αντζουλάτος

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΠΧΡ01 Εξάμηνο Σπουδών: 6ο

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις46

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή – Επιχειρηματικές ευκαιρίες με κοινωνική συνείδηση
 2. Εισαγωγή στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους
 3. ‘Πράσινη’ τραπεζική
 4. ‘Πράσινες’ επενδύσεις – Φυσικές
 5. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και μέτρησή της
 6. Αγορές ρύπων
 7. ‘Πράσινες’ επενδύσεις – Χρηματοοικονομικές

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα

 • εισάγει στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους και αναδεικνύει τη δυσκολία μετρήσεώς τους,
 • παρουσιάζει τη χρήση υπαρχόντων χρηματοοικονομικών προϊόντων και αγορών, καθώς και τη δημιουργία νέων, με στόχο την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των τραπεζών,
 • αναδεικνύει του κινδύνους των τραπεζών όταν δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν επαρκώς τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν,
 • μελετά αντικείμενα όπως η ‘πράσινη’ τραπεζική και ‘πράσινες’ επενδύσεις – χρηματοοικονομικές και φυσικές,
 • διερευνά πώς το χρηματοοικονομικό σύστημα, και οι τράπεζες ειδικότερα, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων,
 • αναλύει την οικονομική λογική και τη λειτουργία των αγορών ρύπων
 • χρησιμοποιεί τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων (case studies) από κορυφαία πανεπιστήμια ως όχημα για σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα κατανοούν

 • τα ‘πράσινα’ χρηματοοικονομικά προϊόντα και τη δυνητική συνεισφορά τους στη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής επιδόσεως των επιχειρήσεων και των τραπεζών,
 • τον ρόλο και τα κίνητρα των κύριων παικτών, όπως οι τράπεζες, οι θεσμικοί επενδυτές, οι ΜΚΟς, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις,
 • τους κινδύνους των τραπεζών οι οποίοι συνδέονται με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και έργων με χαμηλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις,
 • τις δυσκολίες μετρήσεως των εν λόγω επιδόσεων και τα υπό δημιουργία λογιστικά πρότυπα,
 • το ‘περιβαλλοντικό αποτύπωμα’ προϊόντων και επιχειρήσεων και πρακτικές για μείωσή του,
 • τα carbon credits –πώς δημιουργούνται και πώς χρησιμοποιούνται– και τις σχετικές επενδυτικές ευκαιρίες,
 • τις αγορές ρύπων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών – οικονομικών και χρηματοοικονομικών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Στην Τάξη

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση PowerPoint

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις13
Ανάλυση πραγματικών καταστάσεων (case studies) 13
Μελέτη124
Σύνολο Μαθήματος (13 ώρες ανά πιστωτική μονάδα)150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Γραπτές αναλύσεις των case studies
 • Συζητήσεις στην τάξη
 • Εξαμηνιαία εργασία

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ακαδημαϊκά άρθρα, αναλύσεις από διεθνείς οργανισμούς, επιλεγμένα κεφάλαια βιβλίων, case studies.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά: