Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

29-06-18 web.xrh 0 comment

Τίτλος Μαθήματος: Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Διδάσκων: Νικήτας Πιττής

Σχολή: Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα: Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Επίπεδο Σπουδών: Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡΠΘΧ01 Εξάμηνο Σπουδών: 8ο

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα Προσφέρεται Σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Ελληνική)

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 4 6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία Χαρτοφυλακίου (new)

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις σχετικές θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων. Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση ασκήσεων και για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού χαρτοφυλακίου.

Αναλυτική Περιγραφή του Μαθήματος
Εισαγωγή στην Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Αξιογράφων
Ανάλυση Μετοχών με Xχρηματιστηριακούς Δείκτες
Ανάλυση Μετοχών με τα Κριτήρια του Markowitz
Ανάλυση Χαρτοφυλακίων I
Ανάλυση Χαρτοφυλακίων II
Υπόδειγμα της Αγοράς
Θεωρία της Κεφαλαιαγοράς

Εμπειρικές Μελέτες του ΥΑΚΣ
Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητα Χαρτοφυλακίου
Ένα Τρισδιάστατο Υπόδειγμα Αναμενόμενης Απόδοσης – Κινδύνου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
– ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
– ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
– ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
– ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ EXCEL ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΝΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Γενικές Ικανότητες

– ΝΑ ΑΝΑΛΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΜΕΤΟΧΕΣ
– ΝΑ ΑΝΑΛΥΟΥΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
– ΝΑ ΜΠΟΡΟYΫΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
– ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΕΧΑΧΙΣΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
– ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
– ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΥΝΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ EXCEL

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ ΕΥΕΡΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Αυτοτελής Μελέτη 98
Σύνολο Μαθήματος 150

Αξιολόγηση Φοιτητών:

100% ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Basu, S. (1977) Investment performance of common stocks in relation to their price earnings ratios: A test for market efficiency, Journal of Finance, 32, 663-682.

Black, F., M.C. Jensen and M. Scholes, 1972, The capital asset pricing model: Some empirical tests, in: M. Jensen, ed., Studies in the theory of capital markets, (Praeger Publishers, Inc., New York), 79-121.

Blume, M.E. and I. Friend, 1973, A new look at the capital asset pricing model, Journal of Finance, 28, 19-33.

Diacogiannis G. (1986) Arbitrage Pricing Model: A Critical Examination of its Empirical Applicability for the London Stock Exchange, Journal of Business Finance and Accounting, 13, 489-504.

Diacogiannis G. (1999) A Three-Dimensional Risk-Return Relationship Based Upon the Inefficiency of a Portfolio: Derivation and Implications, European Journal of Finance, 5, 225-235.

Diacogiannis G. and P. Makri (2008) Estimating Betas in Thinner Markets: The Case of the Athens Stock Exchange (with P. Makri), International Research Journal of Finance and Economics, 13, 108-122.

Fama, E. F. and MacBeth (1973) Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests, Journal of Political Economy 81: 607–636.

Υλικό