Μαθήματα Προπτυχιακού

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Δείτε τα Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

5o Εξάμηνο

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Παράγωγα Αξιόγραφα
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

7o Εξάμηνο

Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Αναλογιστικά Μαθηματικά
Διοικητική Λογιστική
Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Εισαγωγή στην Ασφάλιση
Χρηματοδότηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Θεωρία Λήψης Αποφάσεων
Θεωρία Μικροδομής Αγορών
Μακροοικονομική ΙΙ
Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
ΝευροΧρηματοοικονομική
Τραπεζική Μικροοικονομική
Φορολογική Λογιστική

Μαθήματα επιλογής Προηγούμενων Ακαδημαϊκών Ετών

Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Λογιστική Κόστους
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών

6o Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία
Τραπεζική
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

8o Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Αποτίμηση Αξιογράφων
Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Τραπεζική Λογιστική
Θεωρία Παιγνίων
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Οικονομική της Πληροφορίας
Πρακτική Άσκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
Στοχαστική Ανάλυση
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Εργαστήριο Τραπεζικής

Μαθήματα επιλογής Προηγούμενων Ακαδημαϊκών Ετών

Εταιρική Διακυβέρνηση
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Εργαστήριο Οικονομετρίας
Ελεγκτική
Αναλογιστικά Μαθηματικά
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών

 

Οδηγός Μορφοποίησης Διατριβής