Μαθήματα Προπτυχιακού

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προαπαιτούμενα μαθήματα – ΝΕΟ

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

5o Εξάμηνο

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Παράγωγα Αξιόγραφα
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

7o Εξάμηνο

Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Αναλογιστικά Μαθηματικά
Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Εισαγωγή στην Ασφάλιση
Θεωρία Λήψης Αποφάσεων
Θεωρία Μικροδομής Αγορών
Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
ΝευροΧρηματοοικονομική
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατιγική
Τραπεζική Μικροοικονομική
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

6o Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία
Τραπεζική
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

8o Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Επιλογή (3)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)