Προπτυχιακά Μαθήματα – Έως 2022-23

Πιστοποιημένο πρόγραμμα από την ΕΘΑΑΕ – Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

5o Εξάμηνο

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική – ΧΡΟΙΚ 07
Παράγωγα Αξιόγραφα – ΧΡΠΑΞ01
Επιλογή
Επιλογή

6o Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Θεωρία – ΧΡΘΕΡ 01
Τραπεζική – ΧΡΤΡΑΠ 01
Επιλογή
Επιλογή

8o Εξάμηνο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου – ΧΡΧΡΗ 21
Επιλογή
Επιλογή
Επιλογή

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία – ΧΡΧΟΜ01-1
Εταιρική Διακυβέρνηση – ΧΡΕΔΗ 01-1
Οικονομική της Πληροφορίας – ΧΡΟΤΠ 01
Οικονομικά της Ευρωπαΐκής Ολοκλήρωσης – ΧΡΕΟΛ 11
Οργανωσιακή Συμπεριφορά – ΧΡΟΣΥ01
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική – ΧΡΠΧΡ 01
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής – ΧΡΧΡΗ06
Θεωρία Μικροδομής Αγορών – ΧΡΘΜΑ 01
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές – ΧΡΕΠΕ 09
Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου – ΧΡΠΘΧ 01
Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική – ΧΡΕΔΙΜ 01
Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά – ΧΡΣΜΧ01
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου – ΧΡΕΘΔ 01
Εργαστήριο Τραπεζικής – ΧΡΕΤΡ 01
Πρακτική Ασκηση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική – ΧΡΠΑΤ 01
Μικροοικονομική ΙΙ – ΧΡΜΙΚ02
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική – ΧΡΥΧΜ 01
Φορολογική Λογιστική – ΧΡΦΟΛ01
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – ΧΡΗΤΕ
Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης / Ταμειακών Ροών – ΧΡΔΙΚΤΑΡ
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – ΧΡΕΦΟ 01
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών – ΧΡΟΑΧ 01
Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου – ΧΡΜΔΠΚ 01
Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις – ΧΡΑΚΕ 01
Μακροοικονομική ΙΙ – ΧΡΜΑΚ02
Ελεγκτική – ΧΡΕΛΕ 01